Moisture Conditions and Frost Resistance of Concrete in Hydraulic Structures

University dissertation from Building Materials, LTH, Lund University

Abstract: Med avseende på de svenska förhållandena vintertid kan frostpåverkan antas ha betydande inverkan på nedbrytningen av betong i vattenbyggnader. Både ytliga och inre skador, vilka misstänks ha orsakats av frostpåverkan, har upptäckts på betong i exempelvis vattenkraftkonstruktioner. Nämnda observationer har väckt frågor om vattenbyggnaders beständighet i ett kallt klimat. Ytligt belägna skador, vilka utseendemässigt påminner om avskalningar orsakade av tösaltning, kan i många fall ses längs vattenlinjen på vattenbyggnader. En successiv avskalning av betongytan leder till friläggandet av grövre ballastkorn, samt i ett längre perspektiv även till friläggandet av armeringsjärn. Ett möjligt scenario för nedbrytningen av betongytan längs vattenlinjen är att den utsätts för urlakning under snösmältningsperioden. Betongytan blir därmed känslig för frostpåverkan och skadas således under den följande vintern. På våren nöts det skadade skiktet bort av is och under nästa snösmältningsperiod börjar processen om på nytt. Erhållna resultat från försök i detta arbete styrker nämnda scenario för betongytans nedbrytning. Ett flertal exempel på spjälkning av betong har påträffats under vattennivån i dämmande betongkonstruktioner. Dessa konstruktioner har vintertid varit utsatta för långa perioder av frostpåverkan. En hypotes är att dålig betongkvalitet eller effekterna av åldring möjliggjort makroskopisk islinsbildning i betong. Erhållna resultat visar att vid stationära temperaturförhållanden kan spjälkning inträffa i oskadad betong med vattencementtal (vct) 0.9 eller högre. I frostskadad betong inträffar däremot spjälkning redan inom några få dagar oavsett betongens vct. I betong med håligheter eller andra svagheter kan också spjälkning inträffa. Dock krävs det allt längre perioder med frostpåverkan i takt med ett lägre vct. Risken för spjälkning av betong i verkliga konstruktioner kan således inte förbises, eftersom ofördelaktiga temperatur- och fuktförhållanden kan existera vintertid. Kunskap om betongens nedbrytning är viktig i syfte att förbättra och effektivisera underhållet av betong i vattenbyggnader. Det övergripande syftet med kunskap om skademekanismer är dock att kunna säkerställa och möjliggöra säker förlängning av livslängden för vattenbyggnader.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)