Agreement with Collective Nouns in English

University dissertation from Almqvist & Wiksell International, P.O. Box 7634, SE-103 94 STOCKHOLM, Sweden

Abstract: Kollektiva substantiv definieras som substantiv som trots att de är singulara till formen betecknar en grupp av individer och som kan uppträda tillsammans med singulara och plurala verb och pronomina ('it'/'they'). Avhandlingen beskriver variation i kongruens vid kollektiva substantiv i amerikansk, brittisk och australiensisk engelska. Denna variation ses i exemplen nedan. (1) Every season, designers announce the death of black and the birth of, say, tangerine and every season the buying public listens politely then tells them where they can stick their tangerine. (2) The Australian team are sticking together like s--- to a blanket. I (1) följs det singulara subjektet 'the buying public' av singulara verb, 'listens' och 'tells', medan i (2) det singulara subjektet 'the Australian team' följs av ett pluralt verb, 'are sticking'. Resultaten visar att kongruens bestäms av ett samspel av dialektala, stilistiska, syntaktiska och semantiska faktorer. Variationen som beskrivs innefattar skillnader mellan regionala varianter, skillnader mellan skriftspråk och tal och skillnader mellan olika genrer. Syntaktiska faktorer, som i allmänhet rör avståndet mellan substantivet och det kongruensmarkerade ordet, visade sig ha ett stort inflytande på valet av singular eller plural kongruens. Ju längre ifrån en kongruensmarkör är från sitt kontrollerande substantiv, desto mindre beroende blir markören av det substantivets form. Sannolikheten att ett kollektivt substantiv följs av ett pluralt verb ökar alltså om det finns många ord mellan substantivet och verbet. Studiet av semantiska faktorer i brittisk engelska visade att verbkongruensen till stor del bestäms av ett givet substantivs preferens för antingen singular eller plural kongruens, samtidigt som verbfrasens inflytande i många fall visade sig vara begränsat. Visserligen fanns det några få verb som bara kan användas i singular form med kollektiva substantiv ('the Labour Party was formed', 'Britain's population has increased'), men det stora flertalet verb tycks inte ha något avgörande inflytande. Alltså används till exempel 'government' i allmänhet med singulra verb oberoende av om verbet är av typerna 'think', 'say' eller 'work'. 'Family' används omväxlande med antingen singular eller plural kongruens med sådana verb, och 'couple' används huvudsakligen med plurala verb.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.