Comparative Study of Teaching Computational Mathematics in Two Different Learning Environments

University dissertation from Lund University / Centre for Mathematical Sciences /LTH

Abstract: Popular Abstract in Swedish I denna avhandling undersöker vi vilka anpassningar som behöver göras i designen av matematikkurser när de överförs från en kulturell miljö till en annan. Vi fokuserar på en kurs i beräkningsmatematik som undervisas på Lunds Universitet i Sverige och som vi under studien överförde till Sorans Universitet i Kurdistan/Irak. Projektet har två delar. Den första diskuterar hur man kan identifiera vilka ändringar i undervisningens stil, innehåll, organisation och utvärdering som behöver göras för att nå bästa resultat. Den andra delen belyser hur olika värderingar kring matematik påverkar studenters intresse för att studera ämnet och vilka förväntningar matematikstudenter har på sin framtida karriär. Vi har genomfört fyra undervisningsexperiment i Lund och Soran. Under dessa har vi samlat in data på båda platserna genom att intervjua studenter och låta dem svara på frågeformulär. För andra delen av projektet har vi också låtit matematiker som jobbar på företag svara på frågeformulär. Våra resultat från första delen avgör de nödvändiga ändringar som behöver göras i ovannämnda kurs om den skulle överföras till Soran. Från den andra delen drar vi slutsatser kring studenters brist på upplevd koppling mellan matematik och tillämpningar i verkligheten. Vi drar också slutsatsen att läroplanerna för vissa matematikkurser i Soran borde innefatta mer tillämpad matematik.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)