On the Lifecycle Management of Standards

University dissertation from Division of Machine Design, Department of Design Sciences, Faculty of Engineering LTH, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Globala internationella standards har stort inflyttande i var nutida teknikorienterade värld. Exemplen är många: vi kan importera och exportera produkter och tjänster i de flesta andra länder, vi kan kommunicera med andra personer var de än befinner sig, vi kan även resa snabbt och effektivt. Men skapande och underhåll av internationella standarder är ingen enkel process. Förutom de tekniska förutsättningar som måste finnas för att skapa en standard finns även politiska, ekonomiska och kulturella aspekter som måste beaktas. Föreliggande avhandling gör inget anspråk för att tolka alla dessa aspekter i skapande och underhåll av internationella standarder. Målet med avhandlingen är att bistå teknikern som kommer att delta i processen för att skapa en ny global standard, med en karta som beskriver de olika steg som ingår i en standards livscykel, men även samspelet i utvecklingsgruppen. I avhandlingen används en modell, utvecklad i (Söderström, 2004). Modellen kompletteras med D-S-N processen som beskrivs i (Fomin, 2003). Den sammansatta modellen har sedan utvecklats till en modellprocess genom införande av krav på ingångs- och utgångsvillkor av respektive processteg i modellen med hjälp av Six-Sigma metoden (Brassard, 2002). För att standardisera även detta processarbete har respektive processteg kompletterats med förslag på metoder att använda för fullgörande av de olika processtegen. Denna processmodell har fått namnet LMS - Lifecycle Management of Standards och ska kunna appliceras för global utveckling avseende EDI standardisering inom bilindustrin. Modellen kan vidare generaliseras för standardiseringsarbete där utveckling av programvara ingår som ett verktyg för standarden. Författaren har varit aktiv i internationella standardiseringsgrupper som representant för svensk bilindustrin under nio år. Den framtagna modellen för en standardiseringslivscykel har verifierats dels genom att studera protokoll från SASIG och Odette Sweden åren 2000-2007 dels genom författarens egna erfarenheter från global standardisering avseende ENGDAT V3, OFTP2 och PDQ V2.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)