Malignant Melanoma in southern Sweden; Histopathology, Prognosis and Aetiology

University dissertation from MD Anna Måsbäck, Dept. of Pathology, University Hospital, SE 221 85 Lund, Sweden

Abstract: Popular Abstract in Swedish Ändamålet med studien var att identifiera prognostiska och etiologiska riskfaktorer för melanom och dess relation till histopatologi. Studie 1-3 innefattade 711 patienter från 1965-1989. Vi fann en mediantjocklek som varierade mellan 1,1 och 1,4 mm, utan något statistiskt förändring genom åren och en ökning av andelen tunna tumörer (<0,8 mm) som var statistiskt signifikant. Vidare sågs en ökning av andelen tumörer med måttlig/uttalad inflammation samt ökad medianålder vid diagnos. Faktorer som signifikant förbättrade prognosen var; tunnar tumörer, frånvaro av ulceration, kvinnligt kön, tumör lokaliserad till extremiteterna, yngre ålder samt måttlig/uttalad inflammation. Korrelation mellan olika faktorer sågs, t.ex. tumörlokalisation företrädelsevis på ryggen hos män och på benen hos kvinnor, LMM (Lentiginöst Malignt Melanom) sågs i kombination med hög ålder och tumörlokalisation i ansiktet. Vidare fanns det en relation mellan tjockare tumörer, djupare invasion, nodulär typ (NM), ulceration och hög ålder, samt mellan inflammerade tumörer och tunnare tumörtjocklek, yngre ålder, manligt kön, lokalisation på ”icke-extremiteter” och frånvaro av naevusceller i tumören. Studie 4, inkluderande en fall-kontroll studie på 366 CMM patienter, visade att familjär anamnes på CMM var signifikant relaterad till tunna tumörer (<0,8 mm), tumörlokal på bålen och icke-signifikant associerad till ung ålder vid diagnos. Vidare var risken för att utveckla SSM-typ signifikant ökad vid fräknighet, upphöjda naevus på underarmen, solbrännskador och minskad vid utomhusarbete. Tumör-typen med nodulärt växtsätt (NM) var associerad med närvaro av upphöjda naevi på underarmen samt solbrännskador. Frånvaro av naevusceller i tumören visade en signifikant korrelation med solbrännskador och, oväntat, närvaron av upphöjda naevi. Risken att utveckla CMM efter solbrännskada var något högre i ansiktet och hos äldre människor. Studie 5, omfattade initiala, primära CMM från personer tillhörande familjer med CDKN2A-mutation. Var och en med 3 matchade kontroller. Invasionsnivån (enl. Clark) var signifikant lägre för fallen jämfört med kontrollerna. Inga skillnader sågs dock för tumörtjocklek. Fallen visade även större benägenhet att ha lite eller ingen inflammation eller regression i tumörerna. Jämfört med ett populationsbaserat material (n=667), var fallen signifikant yngre vid diagnos (medianålder 42 jfr. 61 år) och hade mindre förekomst av regressiva förändringar tumörerna. Ingen signifikant skillnad sågs för tumörtjocklek.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.