Radioimmunoimaging and Radioimmunotherapy of Prostate Cancer Preclinical evaluation of kallikrein related peptidase 2 targeting

University dissertation from Department of Medical Radiation Physics, Clinical Sciences, Lund, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom bland män. Många av de som diagnosticeras med prostatacancer får inga besvär men cirka 2400 män dör årligen av sjukdomen. Det finns flera behandlingsmetoder mot prostatacancer, men för kastrationsresistent prostatacancer, en avancerad form av prostatacancer, finns idag ingen botande behandling. Det utvecklas dock allt fler nya behandlingsmetoder. Det saknas också metoder för att på ett pålitligt sätt kunna utvärdera behandlingseffekten. De bildgivande metoderna PET/CT och SPECT/CT har blivit allt mer viktigt inom cancerdiagnostik och bygger på användning av radioaktivt målsökande ämnen som tas upp specifikt av cancerceller. Genom att fästa terapeutiskt radioaktiva spårämnen på samma målsökande molekyler kan dessa användas för behandling. Användning av dessa metoder skulle kunna ge möjlighet att effektivt behandla avancerad prostatacancer vid tidigt stadium liksom möjlighet till att utvärdera sjukdomens förlopp, något som är svårt idag. Den här doktorsavhandlingen beskriver utveckling av radiomärkta målsökande antikroppar för diagnostik och behandling av prostatacancer i djurmodeller. Här används antikroppen 11B6 för att målsöka ett protein, humant kallikrein peptidas 2 (hK2), som det finns mycket av i prostatacancer. För diagnostik används radionukliden indium-111 och för behandling används radionukliden lutetium-177. Dessa s.k. radio-immunokonjugat har sedan testats i möss, som delvis saknar immunförsvar så att mänskliga prostatacancerceller kan växa i dem. Dessa prostatacancerceller har fått växa under huden eller i ben, och bilda tumörer i mössen. Antikroppens förmåga att tas upp i cancern jämfört med mängden i vanliga organ studerades i dessa möss. Detta kan i vårt fall göras med SPECT-kamera men också genom direkt mätning av hur mycket radioaktivt ämne som finns ansamlat i olika organ. Resultat visade att den indium-märkta antikroppen specifikt målsökte prostatacancertumörer och tydligt kunde avbilda prostatacancertumörerna. Vi utvärderade även de lutetium-märkta antikropparna för behandling. Det visade en tydlig effekt då tumörerna minskade i storlek och de behandlade djuren överlevde längre jämfört med icke behandlade. Vi räknade också ut ungefär hur giftig den mängd injicerad radioaktiv antikropp var för musen, så kallad dosimetriberäkning. I en studie utvärderades en ny metod för att titta på upptag av radioaktiva ämnen i subkutana tumörer som är snabbare och billigare än SPECT denna kallas och utnyttjar det synliga ljus, sk CLI, som avges när en viss strålning rör sig genom vävnad. Resultatet visade att CLI gav värden som överensstämde med SPECT detta kan användas för att snabbt avgöra upptaget och uppskatta dosen av till exempel den lutetium inmärkta antikroppen. Sammanfattningsvis är resultaten lovande och hK2 kommer antagligen att fortsätta undersökas som mål för radioimmunoterapi och diagnostik

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)