Deciphering the Pathogenesis of Acute Myeloid Leukemia

University dissertation from Division of Molecular Medicine and Gene Therapy, Dept of Laboratory Medicine

Abstract: Popular Abstract in Swedish Leukemi är en cancersjukdom i blod och benmärg som karakteriseras av en störd blodbildning. Vid normal blodbildning delar sig ett begränsat antal omogna blodceller så kallade blod stamceller (eller hematopoietiska stamceller) och mognar till funktionella blodceller. Genom att dela sig utan att mogna har stamcellerna även potential till at förnya sig själva. När nya stamceller och mogna celler samtidigt bildas kan en kontinuerlig blodproduktion upprätthållas genom livstiden. Då leukemi uppstår mognar blodcellerna inte fullt ut, vilket leder till en anhopning av omogna celler med brist av funktionella blodceller som följd. Ett fåtal leukemiska stamceller tros ligga bakom den maligna expansionen. Konventionell leukemibehandling minskar mängden omogna celler men förefaller inte vara verksam på de leukemiska stamcellerna. De leukemiska stamceller som blir kvar efter behandling förmodas vara den bakomliggande orsaken till återfall. Akut myeloisk leukemi (AML) är en typ av leukemi där man känner till flera genetiska förandringar (mutationer) som förekommer i de maligna blodcellerna. För att bättre kunna forstå uppkomst av AML har vi upprättat en musmodell för human AML genom att föra in tre vanligt förekommande mutationer i det genetiska materialet hos musens blodceller. Vår modell tillåter molekylära och cellulära studier både före och under manifestationen av sjukdomen. Jämfört med tidigare modeller representerar vår modell orsaken till leukemien på ett bättre sätt. Våra resultat och de framtida studier de kommer att leda till kan bidra till nya framtida terapier i kampen mot AML. Dessutom kan musmodellen användas för att studera innovativa och oprövade läkemedel.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)