Improvement of Labour Performance and Productivity in Uganda´s Building Industry

University dissertation from Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Nivån på arbetsproduktivitet är särskilt betydelsefull i utvecklingsländer där det mesta av byggnadsarbetet utförs manuellt. Tidigare forskning har konstaterat att produktiviteten i byggindustrin är låg och i några fall sjunkande. Bristande produktivitet hos byggnadsarbetarna är en orsak till kostnadsöverskridande och förseningar av byggprojekt. Syfte med detta forskningsprojekt var att beskriva byggnadsarbetarnas effektivitet, de faktorer som påverkar produktiviteten samt ange vägar att förbättra produktiviteten. Det finns ett antal filosofier och koncept som föreslagits för att förbättra byggverksamheten. Många av dem har lånats från tillverkningsindustrin. Litteraturen indikerar att förbättringsåtgärder baserade på dessa koncept även i utvecklingsländerna i många fall innehållet misslyckanden. De flesta av dessa koncept har inte varit framgångsrika utvecklingsländerna. Byggnadsarbetarnas prestation studerades genom att studera i olika aspekter på effektivitet, kvalitet, arbetsmiljö, lönsamhet, produktivitet och innovation kan förbättras. I avsikt att studera byggnadsarbetarnas nuvarande effektivitet genomfördes en stickprovsundersökning. Denna baserasdes på byggnadsarbetarnas huvudaktiviteter och visar att ca 20 % procent av tillgänglig tid används för att byggnadens tillväxt. Byggnadsarbetena använder ca 40 % av tillgänglig tid på produktiva aktiviteter. Studie visar vidare att byggnadsarbetarna använder 33 % på icke värdeskapande aktiviteter. Resultat från en enkätundersökning indikerar att de tio av de mest signifikanta faktorer som påverkar arbetsproduktiviteten i Uganda är inkompetent arbetsledning, brist på yrkesutbildning, utfört arbete måste görs om, brist på verktyg och utrustning, olämpliga arbetsmetoder, felaktiga ritningar och handlingar, stopp på grund av konsulterna ansett arbetet varit felaktigt, bristande säkerhet, verktygen eller utrustningen har inte fungerat eller olämpliga väderförhållanden. Det konstaterades dessutom att då det finns utbildad, teknisk kvalificerad och erfaren arbetskraft skapas störst möjligheter till innovation i byggföretaget som förbättrar produktiviteten. Påverkan av projektering och skattereglerna betraktas som de två största hindren för innovationer som stödjer utvecklingen av produktiviteten. Nivån på ingenjörsutbildning, teknisk utveckling och forskning och utveckling på nationell nivå är de två största möjligheterna inom byggande som kan driva på utvecklingen av produktivitet. Storleken på hemmamarknad och nivåer på säkerhet är de värsta hindren till innovationer vilket leder till fortsatt låg produktivitet i Ugandas Byggindustrin. Faktorer som påverkar byggnadsarbetarnas effektivitet har identifierats och rangordnade. En enkät till arbetarna visar att de viktigaste faktorerna är nivå på ekonomisk ersättning, oförmåga att nå personliga mål och bristfällig nivå på utbildning. Dessutom är arbetarna inte tillfredställda med nivån på deltagande beslutsprocessen. Det finns ett behov av att finna lösningar på dessa problem om byggorganisationens effektivitet skall kunna effektiviseras. Fallstudier användes för att värdera graden av industrialisering i Uganda och dess påverkan på produktivitet. Graden av industrialisering bedömdes genom att studera: Förtillverkningsgraden, mekaniseringsgrad, graden av automation och användning av robotar, upprepningsgraden, standardisering, kontinuitet i produktion, forskning och utveckling och användning av arbetskraftsparande teknik. Det flesta resultat indikerar att det finns brister inom alla ovan nämnda områden. Resultat indikerar att arbetskostnader utgör 30-40 % av projektkostnaden och därmed är arbetskraften en betydande faktor i byggkostnaderna. Arbetsmiljön återspeglas i olyckor som händer på byggarbetsplatsen. Huvudorsaken till rapporterade olycksfall i Uganda är att bli träffad av nedfallande föremål, fall, maskinskador och skärskador. I syfte att studera beställarens nytta av arbetarnas insats och det bidrag arbetarna erhåller för sin insats studerades beställarens bidrag för effektivisering av byggandet. De uppgifter som beställarens befanns brista i var betalning av entreprenörerna i tid, brist på stöd av utbildning som uteblivet stöd av arbetarskydd. Hindren för ansträngningarna att minimera slöseriet i Ugandas byggande har identifierats och ett grafiskt stöd tillhandahålles som stödjer beslutfattare så att de kan koncentrera sitt arbete på de mest betydelsefulla faktorerna för att lättast övervinna förekommande hinder. Avhandlingens resultat har stor betydelse för dem som utarbetar strategier och arbetar inom byggbranschen i syfte att förbättra arbetsproduktiviteten. Det finns ett starkt behov av ytterligare forskning inom området arbetsproduktivitet.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)