Development and Application of Enzyme- and Antibody-based Assays with Emphasis on Selectivity, Sensitivity and Stability

University dissertation from Catalin Nistor, Department of Analytical Chemistry, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Utveckling och tillämpning av enzym- och antikroppsbaserade analysmetoder med tyngpunkt på selektivitet, sensitivitet och stabilitet Molekylär igenkänning är fundamental för funktioner ho's biologiska system. Biologisk aktiva substanser med specifik igenkänning för en målmolekyl tillämpa's mer och mer inom olika användningsområden, där de efterliknar dera's naturliga funktion i t.ex. bioassay's. I princip är selektiviteten och känsligheten för en specifik molekylär igenkänning grunden för analysmetoder som bygger på biologiska molekyler för bestämning av en analyt i fråga. Nuförtiden har bioassay's ett brett användningsområde inom klinisk och pharmaceftisk analy's, men metoderna är fortfande relativt begränsande inom andra områden t.ex. miljöanaly's. I den meningeningen är den höga potentialen att använda bioassay's som en känslig och selektiv analytisk metod har delvi's blivit upphävt på grund av att aktiviteten ho's biologisk aktiva substanser är mycket känslig för miljöfaktorer, vissa kända faktorer (t.ex. inhibitorer, korsreaktiva ämnen), men många okända (t.ex. " matriseffekt"), del's för användaren och del's för det faktum att en relevant miljömässig referencematri's är svår att erhålla. I den är avhandlingne diskutera's problem och möjliga lösningar med avseende på selektivitet, sensitivitet och robusthet för bioassay's med tyngpunkt på olika immunoassay-uppsättningar för bestämning av surfaktanter, fenoler eller läkemedel. Även amperometriska biosensorer med enzymer, tex tyrosina's, cellbiosdehydrogena's och glukosdehydrogena's), använda för bestämning av fenoler från miljöprover eller som selektiva detektorer i flödesimmunoassay har studerat's.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.