Quality Assurance in Radiotherapy - Development and evaluation of new tools for improved patient safety

University dissertation from Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Strålbehandling är en av de vanligaste behandlingarna mot cancer. Hälften av alla behandlingar syftar till att bota patienten från sjukdomen, men strålbehandling är även en mycket effektiv behandling för att lindra smärta och andra symptom för patienter med en obotlig cancer. Förberedelse inför strålbehandling är en komplicerad procedur, som innefattar många olika tekniska system och yrkeskategorier. Det är därför inte ovanligt att fel uppkommer i denna process. Världshälsoorganisationen (WHO) har rapporterat att risken för en enskild patient att drabbas av ett fel med milda till lindriga konsekvenser är ungefär 0.15%. Motsvarande risk för fel med allvarliga konsekvenser är mellan 50 och 100 per miljon behandlingar. Den snabba utvecklingen och introduktionen av ny teknik under det senaste decenniet har gjort det möjligt att ge behandlingar med hög noggrannhet. Detta medför att en hög stråldos kan ges till tumören, medan frisk vävnad skonas. De nya komplicerade teknikerna för planering och leverans av behandlingen kan även ha skapat en miljö med större sannolikhet för fel. Paradoxalt nog kan teknik för att öka noggrannheten även vara en ny källa till fel om den inte används korrekt. För att reducera sannolikheten för fel är omfattande kvalitetssäkringssystem en del av strålterapiprocessen på moderna strålterapikliniker. Dessa system reducerar risken för olyckor och fel, samtidigt som de ökar sannolikheten att tidigt upptäcka de fel som ändå uppkommer och reducerar därmed konsekvenserna för patienten. Det finns dock en allmän oro att dagens kvalitetssäkringsprogram inte utgör ett adekvat och kostnadseffektivt skydd mot fel i behandlingar på grund av den snabba tekniska utvecklingen och introduktionen av nya behandlingstekniker. Inom ramen för denna avhandling har nya effektiva verktyg utvecklats och utvärderats för att säkerställa att korrekta behandlingsparametrar används. En implementering av dessa verktyg, i det dagliga arbetet med att leverera högkvalitativa behandlingar, kan förbättra säkerheten för den enskilda patienten.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)