Incalculable Community

Abstract: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling diskuterar hur en föreställning om enhet har präglat västerländskt politiskt tänkande om politisk gemenskap. Den visar att ett antagande om likhet, återspeglad i tid, rum, språk och rationalitet, har setts som en förutsättning för politisk gemenskap. Antagandet om likhet innebär att varje försök att utvidga gemenskapen ger upphov till nya exkluderingar och skillnader. I avhandlingen beskrivs den här likhetsproblematiken på två sätt, dels i relation till skillnad, dels i relation till gemenskapstankens upplevda behov av beräkning. Avhandlingen har ett tvådelat syfte. Å ena sidan diskuterar den försöken inom västerländskt politiskt tänkande att bredda den politiska tillhörighetens innebörd och visar att dessa försök inte lyckas leva upp till sina ambitioner om ökad inkludering. Detta eftersom de formuleras inom ramen för en gemenskap vilandes på likhet. Å andra sidan har avhandlingen en tolkande och normativ ambition, då den söker undkomma likhet som grund för gemenskapen. Här är syftet att utveckla en förståelse av likhet som inte förutsätter skillnad, men också en förståelse av skillnad som inte bygger på ett antagande om identitet. Genom nära läsningar av texter i demokratiteori, medborgarskapsteori, pluralistisk politisk teori och kontinentalfilosofi konfronterar avhandlingen problematiken med gränsdragning och exkludering. Avhandlingen visar också att frågan om politisk samexistens kräver en omformulering av gemenskapens rumslighet och arbetar fram en förståelse av oräknelig gemenskap som inte är grundad i ett antagande om likhet.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.