Participating in Synchronous Online Education

University dissertation from KFS AB

Abstract: Behovet av utbildning ökar eftersom dagens anställda förväntas vara välutbildade och fortlöpande förkovra sig. Distansutbildning är ett kraftfullt sätt att möta detta behov. Nätbaserad utbildning, vilket enkelt kan definieras som distansutbildning via internet, är den vanligaste typen av distansutbildning. Inom nätbaserad utbildning är asynkron (fördröjd) kommunikation, via exempelvis e-post eller diskussionsfora, vanligt förekommande trots att många studenter upplever bristen på synkron (direkt) kommunikation, via exempelvis chatt eller videokonferens, som problematisk. Avhandlingen syftar till att ge en djupare förståelse av hur, varför och när synkron kommunikation, som ett komplement till asynkron kommunikation, påverkar studenters deltagande i nätbaserad utbildning.

För att få en rik förståelse av studenters deltagande via internet har ett antal datainsamlingsmetoder använts för att studera både upplevt deltagande och faktiskt deltagande. Studierna genomfördes i nätbaserade kurser på både grundläggande nivå och magisternivå, samt genom fokusgrupper med erfarna praktiker. Resultaten indikerar att synkron kommunikation kan förbättra studenters deltagande via internet. Två dimensioner av deltagande urskiljdes, vilka benämndes personligt deltagande och kognitivt deltagande. Synkron kommunikation kan användas som ett komplement till asynkron kommunikation för att stödja personligt deltagande. Detta kan ge upphov till ökad motivation och gemensam förståelse, särskilt i mindre grupper. Synkron kommunikation verkar särskilt lämplig för att stödja planering och sociala relationer, samt för att utbyta information med en lägre grad av komplexitet. I slutet av avhandlingen föreslås ett antal riktlinjer om när det kan vara lämpligt att kommunicera synkront i nätbaserad utbildning.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)