Hip disorders and osteoarthritis: focus on health-related quality of life, assesssment and intervention

University dissertation from Physiotherapy

Abstract: Popular Abstract in Swedish De övergripand syftena med dessa studier var att undersöka vilka konsekvenser höftbesvär och höftledsartros har på hälsorelaterad livskvalité, fysisk förmåga och tilltro till egen förmåga. Höftledsartros är ofta förknippad med svår smärta och påverkar både fysiska funktioner och livskvalité. Förekomsten av höftbesvär, i en befolkningsgrupp i södra Sverige, var 32%, och hos de som uppgav höftproblem upplevede 86% smärta, 32% upplevde stelhet och 20% upplevde svaghet. Av dem som upplevde höftbesvär hade 92% besvär från andra leder. Hos personer med höftledsartros var bättre fysisk funktion och bättre tilltro till egen förmåga associerad till bättre upplevd hälsorelaterad livskvalité. Ett nytt test för att bedöma rörelsekvalité, Body Awareness Movement Quality (BAS MQ) har utvärderats. Inter-bedömar reliabilitet och validitet var acceptabla för personer med höftledsartros. Åttionio personer med höftledsartros lottades till antingen Tai Chi för artros, Höftskola eller till en kontrollgrupp. Vid jämförelse inom grupperna uppmättes en förbättring efter 6 månader med avseende på fysisk funktion i båda behandlingsgrupperna. Gruppen som deltog i Tai Chi förbättrades även med avseende på tilltro till egen förmåga. Vid uppföljning efter 6 och 12 månader kunde inga skillnader i fysisk funktion, tilltro till egen förmåga eller hälsorelaterad livskvalité uppmätas mellan de tre grupperna.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)