On Enterprise Systems Artifacts: Changes in Information Systems Development and Evaluation

University dissertation from Department of Informatics, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Framväxten av affärssystem under 1990 talet är en av de mest betydelsefulla utvecklingarna inom verksamhetsstödjande informationssystem. Affärssystem karaktäriseras av omfattande branschtäckning, stor funktionalitet, generisk lösning, processorientering, integrerad lösning och centralt dataformat, som tillsammans gör affärssystem kanske till den hittills mest komplexa och omfattande formen av verksamhetsstödjande informationssystem. Tillsammans påverkar karaktärsdragen den traditionella systemutvecklingsprocessen på ett fundamentalt sätt. Analys, design och realisering ersätts av val av system, utvärdering av referensmodeller och konfigurering av systemet. Det område som beforskas är affärssystemsartefakten och dess konsekvenser för systemutveckling och utvärdering av informationssystem. Syftena med avhandlingen är att förbättra vår förståelse för affärssystemsartefaktens karaktärsdrag och att utveckla systemutvecklings- och utvärderingsmetoder för affärssystem. Metoden för att förbättra vår förståelse har varit artefaktutvärdering, som har kompletterats med expertintervjuer. Studien rapporteras som en sammanläggningsavhandling i två delar. Den första delen presenterar en övergripande text som positionerar och diskuterar de sju bifogade artiklarna i del två av avhandlingen. Det övergripande resultatet av studien presenteras i ett integrerat ramverks, som adresserar interrelationen mellan affärssystem, systemutveckling och utvärdering av informationssystem. Ramverket inkluderar flera kausalt relaterade komponenter, såsom affärssystemsartefakten och dess karaktärsdrags, affärssystemets livscykel (som omfattar val av system, konfigurering, implementering och användning), standardsystemsimplementeringsmetoder, och en ökad betydelse av utvärdering av information systems.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)