The Internet in China. Unlocking and Containing the Public Sphere

University dissertation from Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling riktar fokus mot en paradox: statsmaktens kontroll och social frihet över Internet ökar parallellt i Kina. Studien, som baseras på fältarbete utfört mellan 2002 och 2006 och 48 intervjuer, söker finna svaren på två frågor: 1. Hur kan internetanvändningen bidra till ett öppnande av den publika sfären, på ett sätt som gör den mer oberoende av enpartistatens kontroll? 2. I ljuset av statens uppmuntran till ökat internetanvändande i landet, hur redogör den kinesiska enpartistatens ombud för undertryckandet av samma användning, inför sig själva och till hela befolkningen, som en del av ansträngningarna att behålla kontrollen över politiken i en låst publik sfär? Kärnan i denna undersökning utgörs av fyra empiriska kapitel, vilka riktar in sig på olika frågor rörande Internets frihet och internetkontroll i Kina. Kapitel 2 undersöker hur en alternativ och folklig agenda på kinesiska nätverk influerar den officiella och statskontrollerade dagordningsfunktionen. Kapitel 3 diskuterar behovet av effektiva motåtgärder mot Internets ?ohälsosamma tendenser?, såsom de uppfattas av olika intellektuella röster, enpartistatens statstjänstemän och politiska kadrer. Kapitel 4 fokuserar på den underliggande rationaliteten bakom Kinas modeller för elektronisk statsförvaltning, e-government, och om de stärker enpartistatens legitimitet genom att antingen ge samhällsservice online, eller genom att kommunicera övertygande om det nuvarande politiska systemet. Kapitel 5 framhäver introduktionen av en nyhetsproduktion i onlineformat och de nya möjligheterna för ny formering av allmänopinion som kan bidra till en miljö som gynnar samhällets och politikens demokratisering. Det avslutande kapitlet, kapitel 6, utformar i detalj avhandlingens fynd och infattar dem i ett socialt kontrakt om internetanvändning i Kina, vilket bidrar till ny förståelse för hur denna användning, kontroll, social pluralisering och den politiska dynamiken på och genom Internet utvecklas i den samtida kontexten. Det existerande sociala kontraktet om utvecklingen av internetmedier mellan enpartistaten och samhället möjliggör demokrati, men det bromsar också upp hastigheten i processen, och vägleder demokratisering i en bestämd riktning. En lansering av teorin om mindre publika sfärer under auktoritärt politiskt styre görs. Teorin inlåter sig i dialog med teorier och debatter om politisk kultur, social kontroll, den allmänna opinionen och propaganda. De mindre publika sfärerna bistår öppnandet av den publika sfären i Kina. Massmediernas beroende och deras bundenhet, och den låsta publika sfären kan kringgås och omförhandlas från mediesystemets och byråkratins kärnor.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)