Enhance your workplace! a dialogue tool for workplace health promotion with salutogenic approach

University dissertation from Malmö : Institution of Clinical Science, Malmö, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Arbetsplatsens positiva sidor kan förbättras genom ett nytt dialogverktyg! Nu går det att mäta medarbetares positiva upplevelser av arbete. Vanligtvis kopplas människors upplevelser av arbete samman med stress och ohälsa. Men det går att tänka tvärtom, att istället fokusera på allt det positiva som arbete kan ge. När människor mår bra av sitt arbete, blir de också mer handlingskraftiga. Fram tills nu har det saknats en användbar och engagerande metod för att mäta och driva förbättringsarbeten på arbetsplatser utifrån ett hälsoskapande synsätt. Nu finns det ett nyutvecklat dialogverktyg. När en människa går in för att utföra en arbetsuppgift, satsas individuella resurser för att kunna genomföra uppgiften. Resurserna som utnyttjas kan vara fysiska, psykiska, känslomässiga och sociala. Under gynnsamma förhållanden på arbetsplatsen mår medarbetarna bra, de upplever arbetet som positivt och stärkande därför att de resurser som satsats blir ”påfyllda” igen. Medarbetare som mår bra har också ork till att ha drivkraft i sitt arbete. Ett företag eller en organisation kan aktivt arbeta för att främja sådana hälsoskapande förutsättningar så att medarbetarna kan tillägna sig stärkande resurser genom sitt arbete. Medarbetarna kommer då åter att kunna investera sina resurser i arbetsuppgifter eller använda dem för att hantera olika situationer i arbetet. Det behövs alltså metoder för att aktivt och kontinuerligt kunna arbeta med att främja hälsoskapande resurser på en arbetsplats. Ett webbaserat frågeformulär har utvecklats utifrån teorier om arbetshälsa och i samarbete med några sjukhusavdelningar på Ängelholms sjukhus. Det kallas WEMS – Work Experience Measurement Scale (Frågeformulär om upplevelser av arbete och arbetsplats). Frågeformuläret är utformat utifrån ett positivt sätt att se på arbete och fokuserar på arbetets potentiella friskfaktorer istället för enbart riskfaktorer. Det innehåller frågor om medarbetarnas individuella upplevelser av arbete, hur det sociala stödet från arbetskamrater är, hur chefen upplevs agera, hur tiden räcker till för arbetsuppgifterna, vad man kan bestämma själv och hur förändringar genomförs. Frågeformuläret har 32 påståenden som man tar ställning till. Varje medarbetare graderar sin upplevelse från instämmer helt med påståendet till att helt ta avstånd från påståendet. WEMS är också tänkt att användas som ett dialogverktyg för hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. När ett frågeformulär som WEMS utvecklas, testas frågornas kvalitet med olika mått. Håller de en god kvalitet, förutsätts de också fungera bra i praktiken. De erfarenheter som har gjorts är att förberedelser inför en enkätprocess på en arbetsplats är avgörande för om enkätprocessen kommer att bli lyckad och kännas meningsfull för medarbetarna. Det är betydelsefullt att förankra enkäten hos alla på arbetsplatsen, att utse en kärngrupp av medarbetare med ansvar för att driva enkätprocessen, att diskutera i arbetsgruppen vad en enkätprocess kan bidra med på den specifika arbetsplatsen och därigenom skapa förståelse för hur arbetsgruppen kan arbeta med enkätprocessen. Om en organisation lägger ner tid och pengar på en enkätprocess är det av vikt att den fyller ett syfte för både ledning och medarbetare. Avhandlingsresultatet har även gett en cirkulär struktur för hur en arbetsgrupp kan arbeta med enkäten WEMS som ett dialogverktyg i en kontinuerlig process. Strukturen består av faser som kan symboliseras med en näckros. Blomman är kärnan där förberedelser och planering börjar. Därefter fortsätter enkätprocessen runt bladet i olika faser, vilka är: besvara enkät, presentera resultat, diskutera resultat, fokusera ett område, definiera och planera förbättringsarbeten, genomföra förbättringsarbeten, reflektera över hur det gick och slutligen påbörja en ny enkätprocess genom att förankra och förbereda på nytt. I steget där enkätresultat diskuteras är det viktigt att lyfta fram vad det är i arbetssituationen som är positivt, vilka stärkande resurser som finns på den aktuella arbetsplatsen och utifrån det också se var det finns brister och behov. I en sådan diskussion kan arbetsgruppen ta hjälp av tre begrepp som kan förklara enkätresultatet på ett tydligare sätt. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De tre begreppen kopplat till att förstå arbetssituationen kan gemensamt bidra till att öka medarbetarnas känsla av sammanhang i arbetet. Ett kontinuerligt hälsofrämjande arbete på arbetsplatser kan bli mer användbart, meningsfullt och hållbart, genom att använda WEMS som ett dialogverktyg i processer för att se och förstå vilka resurser som finns på arbetsplatsen, samt hur de kan bevaras och förbättras.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.