Plan and Reality : Municipal Energy Plans and Development of Local Energy Systems

Abstract: Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje svensk kommun ha en energiplan för tillförsel för tillförsel och användning av energi. Huruvida energiplanering är ett bra sätt att styra det kommunala energisystemet är dock omdebatterat. Denna avhandling studerar innehåll i, och implementering av, ett antal svenska kommunala energiplaner. Energiplanernas effektivitet studeras på två nivåer: uppfyllelse av mål och visioner i planerna, samt hur detta bidrar till att uppfylla de nationella energipolitiska målen.Forskningen baseras på tre studier: en studie av innehållet i tolv energiplaner från Östergötland, en studie av mål och visioner i sju energiplaner och hur energisystem utvecklats efter energiplanerna antagits, samt en fallstudie av Kungälvs kommun där mål och måluppfyllelse studerats mer utförligt. Innehåll och målformuleringar i energiplanerna har analyserats med avseende på miljö, effektiv energianvändning och systemnivå. Mål och måluppfyllelse har även analyserats med avseende på aktörer.Resultaten visar på att de studerade energiplanerna har smal systemsyn och att de miljöanalyser som finns i planerna är undermåliga. Energiplaneringen har varit effektiv till viss del. Bäst måluppfyllelse har kommunerna när det gäller mål på en relativt låg systemnivå och när det är kommunen själv som äger frågan, exempelvis fjärrvärmeutbyggnad och energieffektivisering av kommunens lokaler. När det gäller utvecklingens bidrag till de nationella energipolitiska målen är resultaten varierande: användning av biobränslen har ökat avsevärt, medan självförsörjningsgraden på el bara ökat något. Bäst är utvecklingen när det gäller minskade koldioxidutsläpp.Baserat på bristerna som upptäckts i de studerade energiplanerna och dess implementering förs en diskussion kring möjligheter att öka energiplaneringens effektivitet och vidga systemsynen. Förbättringar som diskuteras är att stärka kopplingen till fysisk planering, och att inkludera medborgarmedverkan och miljöbedömningar. Om kopplingen till energifrågor stärks i översiktlig planering och om även privata aktörer kommer till tals under planeringsprocessen, skulle detta kunna underlätta implementering av energiplanerna. Miljöbedömningar i sin tur kan bidra med en vidare systemsyn om mer relevanta mål i planerna. Slutligen föreslås att ramverket för miljöbedömning av planer och program (2001/42/EC) kan användas vid energiplanering eftersom det framhåller vikten av breda analyser, samråd med privata aktörer och miljöbedömningar.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)