The novel sources of the neurotoxin BMAA in aquatic environments

University dissertation from Stockholm University

Abstract: Neurotoxinet β -N-metylamino -L-alanin (BMAA) anses vara en potentiell miljöriskfaktor för utvecklingen av den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS) och har en potentiell roll i flertalet andra neurodegenerativa sjukdomar. Sedan 2003, då det upptäcktes att BMAA produceras av den symbiotiska cyanobakterien Nostoc punctiforme  har flera andra BMAA producerande cyanobakteriearter identifierats. Dessa arter som representanterar alla fem de fem taxonomiska grupperna och som kan återfinnas i marina , bräckta samt sötvattensekosystem världen över .I de två studier som presenteras visas för första gången genom analys av odlade kulturer samt i fältprover att BMAA produceras av eukaryoter tillhörande kiselalger och dinoflagellatgrupperna.  Med tanke på den allmänna utbredningen av dessa två grupper i akvatiskamiljöer, deras centrala roll som primärproducenter och som främsta föda för djurplankton , bottenlevande och filtrerande organismer , antar vi att biotillgängligheten av  BMAA torde vara högre än som tidigare spekulerats .Portugisiska sötvattensutflödena ( Ria de Aveiro och Ria Formosa ) , som har kraftiga blomningar av phytoplankton, var de ekosystem som valdes ut för att testa hypotesen . Prover av den filtrerande hjärtmusslan ( Cerastoderma edule ) från båda vattendragen visade på förekomst av BMAA i mängder som var direkt korrelerade med förekomsten utav den mest dominerande och BMAA producerande dinoflagellaten Gymnodinium catenatum , vilken  sedan tidigare är en känd  producent av Paralytic Shellfish Toxin ( PST ).Identifieringen av dessa nya källor för BMAA tillsammans med de potentiella synergieffekter för BMAA i kombination med PST, ökar hälsorisken för allmänheten i samband med intag av BMAA kontaminerade livsmedel .

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.