Supplier Value in B2B E-Business - A Case Study in the Corrugated Packaging Industry

University dissertation from Lund Business Press

Abstract: Popular Abstract in Swedish Användandet av olika e-handelsverktyg för att förbättra interorganisatoriska processer har med Internets framväxt ökat under senare år. I samband med detta så har allt fler leverantörer hamnat i en situation där användningen av e-handelsverktyg i kundrelationer blivit ett potentiellt konkurrensmedel. Hur e-handelsverktygen kan användas för att förbättra företags inköp har diskuterats ganska ingående, medan användandet ur ett säljperspektiv inte har behandlats på samma sätt. Denna avhandling tar därför leverantörens perspektiv och fokuserar på hur e-handelsverktyg kan skapa värde för leverantören i industriella relationer. Den gängse normativa litteraturen inom området och den rådande konsultpraktiken har starkt fokus på direkta effekter av e-handelsverktyg på försörjningskedjan i termer av sänkta lager, kortare ledtider och arbetsbesparingar. Denna avhandling skiljer sig ifrån och kompletterar denna syn på e-handelsvärde genom att erbjuda ett processorienterat ramverk som också tar i beaktande kommersiella, relationsrelaterade och evolutionära aspekter. Ramverket är resultatet av en teorigenomgång där litteraturen på området IT och e-handel har kategoriserats utifrån en grundläggande referensram förankrad i strategiteori och industriell marknadsföringsteori. Resultatet av teorigenomgången har jämförts med en fallstudie av tre e-handelsprojekt mellan ett förpackningsföretag och tre kunder i livsmedelsbranschen. Två projekt avser förbättringar av försörjningsprocessen medan det tredje syftar till att förbättra processen att ta fram nya förpackningar. Fallstudien används för att illustrera och diskutera de olika delarna av det utvecklade ramverket. Resultaten av studien indikerar att värde för leverantören i e-handel i stor utsträckning kommer som en indirekt effekt av att relationen med kunden utvecklas. E-handel föreslås vara en katalysator för relationsutveckling. Den tekniska lösningen konstateras vara av mindre betydelse för leverantören och istället framförs implementeringsprocessen som mer betydelsefull. Det konstateras också att e-handel skapar värde för leverantören genom att bli en del av företagets erbjudande.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)