Hyperbaric Oxygen Therapy as adjunctive treatment of chronic diabetic foot ulcers

University dissertation from Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Diabetes relaterade fotsår är en vanlig och allvarlig komplikation till diabetes. Orsaken till fotsår är mångfasetterad och inkluderar bland annat diabetesrelaterade nervskador och försämrad funktion i stora och små blodkärl. Vid förekomst av högt blodsocker fungerar immunförsvaret sämre och problematiska infektioner är vanligare vid diabetes. Sårläkning försämras vid låg vävnadskoncentration av syrgas, ett tillstånd som är vanligt förekommande då fotsår inte läker hos patienter med diabetes. Trots ökad förekomst av sårläkning och minskande antal amputationer, är andelen amputationer och oläkta sår fortfarande för hög, varför behov av nya behandlingsmetoder fortsatt föreligger. Hyperbar syrgasbehandling (HBOT) ökar vävnadskoncentrationen av syrgas och har visats förbättra sårläkning i såväl cell- som djurförsök. Ett flertal kliniska studier har utvärderat effekten av HBOT på läkning av diabetesrelaterade fotsår. Resultaten av dessa är positiva, men pga. metodologiska problem saknas ännu "bevis" för att kunna rekommendera HBOT vid behandling av diabetesrelaterade fotsår. Cochrane institutet har påpekat vikten av att stora randomiserade studier med kliniskt meningsfulla uppföljningsparametrar genomförs. Hyperbaric Oxygen therapy in Diabetic patients with chronic Foot Ulcer (HODFU) studien är en prospektiv (framåtblickande), dubbel-blindad (varken patient eller behandlare/utvärderar vet vilken behandlingen patienten har) randomiserad (patienterna har slumpvässigt tilldelats sin behandling) studie, som utvärderar effekten av 40 HBOT-behandlingar på läkning av kroniska fotsår hos patienter med diabetes. Vid 9- och 12 månaders uppföljningar hade dubbelt så många sår läkt hos de patienter som erhållit HBOT jämfört med de som behandlats med placebo (icke aktiv behandling, i denna studie hyperbar luft). Vidare förbättrades HBOT patienternas hälso-relaterade livskvalité. HBOT tolererades väl och förekomsten av biverkningar var låg. Studien visar även att vävnadstryck av syrgas i huden är en bättre prognostisk markör för sårläkning efter HBOT jämfört med arm/ankel blodtrycksindex och tåblodtryck (vanliga parametrar vid utredning av nedsatt cirkulation i benen). Studien ådagalägger även att förekomst av kroniskt diabetesrelaterat fotsår är starkt kopplat till försämrad hjärtfunktion. Förebyggande läkemedelsbehandling mot hjärt/kärl sjukdom bör därför övervägas hos alla patienter med diabetes och kronsikt fotsår.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)