Patterns of Destiny : Hindu Nāḍī Astrology

University dissertation from Almqvist & Wiksell International

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar en hinduisk, framför allt sydindisk form av divination vid namn nadi-läsning, uppbyggd efter astrologiskt mönster men med vissa utmärkande särdrag, framför allt uppläsandet av föregivet färdigskrivna texter, tillskrivna gudomliga eller övermänskliga författare, i vilka klientens levnadsöde skall ha nedtecknats långt före dennes födelse. Efter en skildring av författarens iakttagelser av denna divinationsform i dagens Indien diskuteras den klassiska hinduiska astrologins världsåskådning (i synnerhet dess förhållande till karma-läran) samt tekniska tillvägagångssätt i viss detalj, följt av ett närmare studium av tre astrologiska nadi-texter författade på sanskrit, ur vilka även utdrag med annoterad översättning presenteras. Texternas mest utmärkande lära visas vara tanken på ett begränsat antal möjliga ödesmönster, till något av vilka varje människa med nödvändighet föds.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.