Essays on Financial Models

University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

Abstract: Popular Abstract in Swedish Alla finansiella modeller bygger på antaganden, approximationer och förenklingar. Syftet med avhandlingen är att undersöka giltigheten och rimligheten i ett antal välkända och populära finansiella och ekonometriska modeller, med en tonvikt på de svenska aktie- och optionsmarknaderna. De ekonomiska och statistiska effekterna av alltför restriktiva modellantaganden undersöks, och i de fall modellerna fungerar illa, presenteras alternativa modeller eller utvidgningar av existerande modeller. Avhandlingen består av fem essäer, och är både av empirisk och teoretisk natur. Områden som behandlas är bl.a. prissättning och "hedgning" av optioner, portföljoptimering och kaosteori.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.