Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

University dissertation from Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

Abstract: Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. Vid diskussionen kring funktionaliteten hos de modifierade modeller som erhålls, tillämpas ett systemsynsätt i syfte att erhålla en vetenskapligt adekvat uppfattning om den samhälleliga kontexten kring modellerna ifråga.

Ett ytterligare syfte är att undersöka beskaffenheten av vissa aspekter av hantering av byggavfall med hjälp av fallstudier som genomförts. Därigenom testas tillämpbarheten i ett byggavfallsperspektiv av modifierade versioner av ovan nämnda företagsekonomiska modeller. Allmänt sett är arbetet utfört i syfte att tillhandahålla flexibla instrument för management av industriellt avfall och byggavfall med hänsyn taget till föränderliga krav.

De ekonomiska modellerna studeras och modifieras ur ett avfallshanteringsperspektiv. I detta sammanhang tillämpas den tidigare lanserade "jämställighetsprincipen" (eng. "the equality principle") (Stenis, 2002) som ska förstås som likvärdighet mellan (industriellt) avfall och reguljära produkter i företagsekonomiska termer. Europamodellen (eng.: "the model for Efficient Use of Resources for Optimal Production Economy (EUROPE)") lanseras i syfte att allokera industriella kostnader och intäkter till avfall med användande av så kallade skuggpriser. De modifierade, huvudsakligen kostnadsberäkningsinriktade, metoderna utvärderas sedan ur ett ekonomiskt lämplighetsperspektiv relaterat till avfallshantering.

Ambitionen i detta verk representerar ett förändrat synsätt inom kunskapsområdet avfallshantering. Denna förändring är i enlighet med konceptet för ett uthålligt samhälle. Föreliggande studie representerar även allmänna miljömässiga och ekonomiska fördelar för samhället i sin helhet.

Slutsatsen dras att rönen pekar på en delvis fruktbar möjlighet att de facto kunna modifiera vanligen använda metoder för kostnadsintäktsanalys och täckningsbidragsanalys, inklusive applicering av PPP, på industriellt avfall och, i viss utsträckning, på byggavfall i ett praktiskt sammanhang genom tillämpning av jämställighetsprincipen. Hantering av industriellt avfall såväl som byggavfall kan därför sägas vara möjligt att bedriva baserat på användning av vissa (modifierade) ekonomiska modeller.

Sammanfattat är de huvudsakliga resultaten av föreliggande arbete som följer:

1) Lanserande av ett alternativt sätt att se på industriellt avfall i ett företagsekonomiskt sammanhang;

2) Introduktion av EUROPA-modellen för allokering av kostnader till industriellt avfall för användning tillsammans med den lanserade jämställighetsprincipen i syfte att tillhandahålla långsiktiga rekommendationer rörande avfall innefattande användning av "miljömässiga skuggpriser";

3) Presentation av hur principen om att förorenaren betalar kan "byggas in" i ett tillverkande företags räkenskaper genom användande av jämställighetsprincipen tillsammans med det lanserade konceptet för "miljömässig anpassningskostnad";

4) Presentation av förslag på ett förändrat synsätt inom avfallshanteringsområdet.

Sammanfattat är rekommendationerna för framtiden i föreliggande arbete som följer:

1) Beträffande allmänna industriella förhållanden så föreslås vanligen använda metoder för kostnads-intäktsanalys, täckningsbidragsmetoden och principen om att förorenaren betalar, användas i ett modifierat utförande genom tillämpning av EUROPA-modellen som baserar sig på den introducerade jämställighetsprincipen.

2) Beträffande förhållanden för byggledning så föreslås genomsnittskalkyl användas i ett modifierat utförande genom tillämpning av EUROPA-modellen som baserar sig på den introducerade jämställighetsprincipen.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.