Essays on Financial Risks and Derivatives with Applications to Electricity Markets and Credit Markets

University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

Abstract: Popular Abstract in Swedish Kontrakt som handlas på de internationella finans- och råvarumarknaderna är förenade med komplexa riskstrukturer. Denna avhandling behandlar två specifika typer av risk; marknadsrisk och kreditrisk. Det första kapitlet i avhandlingen undersöker marknadsrisker på den Nordiska elmarknaden. Vi utför in-sample och out-of-sample backtesting av en VaR-modell baserad på GARCH volatilitet med NIG innovationer. Dessutom tillämpar vi Cornish-Fisher expansionen för att erhålla analytiska approximationer av de NIG baserade VaR beräkningarna. Resultaten visar att modellen är ett konkurrenskraftigt alternativ till den välkända Gaussiska GARCH-modellen. Resultaten visar också att Cornish-Fisher expansionen ger rimliga resultat för de mindre extrema kvantilerna, särskilt när avkastningsfördelningen liknar normalfördelningen. Det andra kapitlet fortsätter att undersöka marknadsrisker på den Nordiska elmarknaden. Vi föreslår en diffusionsmodell med hopp samt stokastisk volatilitet för att modellera spotpriset på el. Modellen estimeras genom att kombinera gängse statistiska metoder med en Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algoritm. Resultaten visar att modellen fångar upp stora delar av de trajektorievisa och statistiska egenskaperna i spotpriset. Därför menar vi att modellen är en kandidat till applikationer inom riskhantering och derivatprissättning. Det tredje kapitlet behandlar åter marknadsrisker. Vi tillämpar spotprismodellen från kapitel två för att prissätta forwardkurvan på den Nordiska elmarknaden. Vi börjar med att härleda en semi-sluten prissättningsformel för forwardkurvan, och därefter kalibreras denna till marknadsdata. Resultaten visar att modellen överträffar sin benchmark-modell. Det sista kapitlet i avhandlingen går i riktning mot kreditrisker. Studien expanderar Mertons klassiska modell för prissättning av företagsobligationer under kreditrisk, till en internationell miljö med stokastiska inhemska och utländska räntor. I en omfattande analys som bygger på komparativ statik, studerar vi hur kreditrisken i modellen beror på valutaeffekter samt relaterade variabler.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)