Methods to Improve and Evaluate Spatial Data Infrastructures

University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är inriktad på metoder för att förbättra och utvärdera infrastrukturer för geografiska data (eng. Spatial Data Infrastructure). Syftet har varit trefaldigt: att utveckla ett ramverk för hantering och utvärdering av en infrastruktur, att förbättra tillgängligheten av geografiska data i en infrastruktur, och för att förbättra kartografi i visningstjänster i en infrastruktur. En infrastruktur för geografiska data har identifierats som ett paraply som täcker hela hanteringen av geografiska data. Det långsiktiga genomförandet av en infrastruktur ökar behovet för återkopplingar från skilda perspektiv både på kort och medellång sikt. I grunden behövs en strategisk plan med konkreta mål för effektiv datainsamling och bra utbyte av geografiska data. Den första studien i denna avhandling granskar hur metoder inom företagsutveckling kan användas för utveckling och utvärdering av en geografisk infrastruktur. Sammanlagt har fyra tekniker studerats och deras relevans för arbete med en geografisk infrastruktur diskuterats. För utvärdering av en geografisk infrastruktur rekommenderas användning av Balanced Scorecard (BSC). Fördelen med denna utvärderingsmetod är att den bildar ett ramverk där man kan studera infrastrukturen från flera perspektiv och även studera hur olika utvärderingsparametrar kan på påverka varandra över tiden. Detta studeras närmare i den andra studien i avhandlingen. Ett huvudsyfte med en geografisk infrastruktur är att skapa en portal för distribution av geografiska data till användarna. Till denna portal, som ofta benämns geoportal, kopplas producenternas karttjänster, dvs. en användare ska kunna nå alla producenternas data via portalen. I den tredje studien utvecklade vi metoder för att bearbeta producenternas data för att bättre svara mot slutanvändarnas behov. Dessa metoder integrerades i en portalmiljö. På så sätt skapas en geoportal som har ett större utbud av data. En användare ska kunna studera geografiska data i en geoportal. Detta leder ofta till problem i de fall då data kommer från olika producenter; data är helt enkelt inte anpassade till sampresentation. I de två avslutande studierna utvecklar vi ett antal kartografiska metoder för sampresentation av data. I fjärde studien inriktar vi oss på problemet hur tillämpningsdata kan överlagra en baskarta utan informationsförlust. I den femte studien utvecklas en metod för korrekt geometrisk och topologisk integrering av data.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)