Wavelet Analysis of Economic Time Series

University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

Abstract: Popular Abstract in Swedish Ekonomisk teori delar ofta in ekonomin i olika tidshorisonter, som till exempel kortsikt, medelfristigsikt och långsikt. Det är ofta enklare att empiriskt studera modeller med många tidshorisonter i frekvensdomänen än i tidsdomänen eftersom varje horisont representeras av en specifik frekvens eller ett band av frekvenser. Denna avhandling använder wavelet analys för att studera ekonomiska tidsserier. En av wavelet analysens viktiga egenskaper är att den kombinerar tids- och frekvensresolution. Det betyder att en wavelet transformation kan dekomponera tidsserier som innehåller oregelbundenheter, som till exempel strukturella brott, i frekvenskomponenter. Avhandlingens andra kapitel introducerar en ny estimator för icke-stationära panel data modeller. Estimatorn använder första differenser för att undvika spurious results, och en wavelet transformation för att identifiera olika tidshorisonter och estimera en separat modell för varje. Simuleringsresultat visar att estimatorn är mer effektiv än vanligt förekommande estimatorer när den sanna modellen innehåller mer än en tidshorisont och den är den enda estimatorn som kan identifierar alla tidshorisonter. Kapitel tre analyserar långsiktiga inflationsindikatorer. Analysen visar att det finns ett klart samband mellan penningtillväxt och inflation på långsikt och att detta samband är stabilt över tiden och för alla länder som ingår i studien. Transmissionsmekanismen varar cirka två år vilket innebär att monetära inflationsindikatorer innehåller viktig information om den framtida inflationsutvecklingen. Kapitel fyra introducerar ett nytt mått på underliggande inflation. Inflation skapas av centralbankens penningpolitik på långsikt, men på kortsikt kan även andra faktorer påverka inflationstakten. Många centralbanker använder sig därför av ett mått på underliggande inflation. Skillnaden mellan underliggande inflation och KPI-inflation är att den underliggande inflationen skattar den monetära inflationen som centralbanken har skapat. Många existerande mått på underliggande inflation ignorerar relativprisförändringar när de skattar den underliggande inflationen. Kapitel fyra introducerar därför ett nytt mått på underliggande inflation som använder sig av en wavelet baserad signal estimerings algoritm. Det nya måttet på underliggande inflation tar även hänsyn till relativprisförändringar genom att använda vägningstalen från KPI när den genomsnittliga inflationstakten skattas. Kapitel fem är samförfattat med Thomas Elger. Kapitlet studerar hur transportarbetet i Sverige påverkas av den ekonomiska utvecklingen på kort-, medelfristig- och långsikt. Studien visar att det finns ett samband mellan ekonomisk utveckling och transportarbetet på långsikt, men att även andra faktorer har en inverkan. På kort- och medelfristig sikt är sambandet starkare mellan ekonomiska variabler och transportarbetet, vilket betyder att det är viktigt att ta hänsyn till svängningar i ekonomin (och därmed svängningar i transportarbetet) när man planerar infrastrukturinvesteringar. Att bara ta hänsyn till den långsiktiga trenden när man planerar framtida infrastruktursatsningar kan betyda att det uppstår köer och flaskhalsar under högkonjunktur. Det långsiktiga resultatet indikerar även att man har ännu inte lyckats bryta kopplingen mellan ekonomisk utveckling och transportarbetet vilket har viktiga konsekvenser för Sveriges möjligheter att uppnå våra miljöåtaganden i framtiden. Avhandlingen avslutat med ett teknisktappendix som diskuterar frekvensdomänen, Fouriertransformationer och waveletanalys av ekonomiska tidsserier.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)