Ekonomisk styrning och organisatorisk passion : ett interaktivt perspektiv

Abstract: Denna fallstudie handlar om ekonomisk styrning inom sjukvårdsverksamhet, där verksamheten utgörs av en vårdavdelning och dess personal. Studien fokuserar interaktionen mellan budgeten och de aktiviteter och personer som arbetar på lokal nivå i organisationen. Budgeten kan betraktas som den mekanism vilken dominerar den ekonomiska styrningen på vårdavdelningen.I denna studie ses ekonomisk styrning ur ett interaktivt perspektiv. Med detta menar jag att styrningen måste förstås i ett praktiskt och konkret sammanhag där tekniska och sociala aspekter integreras. Detta görs genom att fyra begrepp lyfter fram specifika kontextuella faktorer vilka är av väsentlig betydelse för förståelsen av den ekonomiska styrningen på vårdavdelningen. Begreppen är professionalism, språk, mätbarhet och etik.Avhandlingen bygger upp en teoretisk referensram kring begreppen styrning och budgetering. Genom att beskriva teorier ur olika perspektiv kan den mångfald som finns i begreppen lyftas fram. Samtidigt är den praktiska verkligheten på vårdavdelningen av stort intresse. Syftet är framförallt att visa den komplexitet som är förknippad med det praktiska användandet av teoretiska modeller, under specifika kontextuella förhållanden. Med detta menar jag bland annt att studien genomförs i en organisation där passionen och ansvarskänslan för arbetsuppgiften, det vill säga omhändertagandet av patienten, i de flesta fall prioriteras framför ekonomiska och administrativa kriterier.För att beskriva det enskilda fallet har tre olika datainsamlingsmetoder använts. Insamling av dokument, deltagande observation och intervju. Genom de olika metoderna beskrivs budgetens roll på avdelningen utifrån det formella perspektivet, observatörens perspektiv samt de intervjuades perspektiv. Genom metodvalet har ett försök till ett holistiskt synsätt gjorts.Studiens slutsatser presenteras i en modell där de organisatoriska krafterna systematisera i kategorierna administrativ, social och individbaserad styrning. Modellen betonar vidare att förståelse för styrning i en organisation uppnås genom förståelse för respektive kategori samt kopplingarna mellan dessa.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.