Packaging Logistics Performance

Abstract: Popular Abstract in Swedish Konkurrensen har ökat markant under 2000-talet med ökad globalisering och hållbarhetstrender. Ständigt pågående teknologiska utvecklingar har medfört att kraven på rätt kvalitet på varor och tjänster har ökat. Tillverkare måste också följa skärpningar inom lagstiftning och krav på spårbarhet. Det har sammantaget lett till att det ställs allt hårdare krav på effektiv förpackningslogistik. Arbetet inom avhandlingen behandlar förpackningar, logistik och dess prestanda när förpackningar interreagerar med användare. Författaren tar ställning genom att hitta svar på forskningsfrågan: Hur kan en systematisk och holistisk ansats på förpackningar ge förbättrad förpackningslogistisk prestanda, skapa effektivitet och substantiell verkan? Avhandlingens syfte är att förstärka kunskapen om förpackningar och dess integrerande roll med agenter i utbuds- och efterfrågekedjan med syfte att förbättra förpackningslogistikens prestanda. Prestanda inom förpackningslogistik handlar om att göra rätt saker, att göra saker rätt och positionera produkter och tjänster i förhållande till konkurrenternas. En modell har skapats för att öka kunskapen om förpackningslogistik, samspelet mellan förpackningar i ett system och dess användare. Denna modell består bland annat av verktyget ”Packaging Scorecard”. Verktyget mäter förpackningslogistisk prestanda och visar de förpackningsrelaterade brister som finns i olika nivåer i värdekedjan. Vidare har verktyget utvecklats för att möjliggöra effektiva produktutvecklingar. Den utvecklade modellen ska ge stöd för att ta fram förpackningsstrategier som kan förändra ett befintligt eller utveckla nya system. Strategierna tar även hänsyn till aktörer som är verksamma i värdekedjor genom att påvisa de krav som ställs på förpackningen och hur små förändringar i förpackningssystemet kan bidra till stora förbättringar i hela värdekedjan. Teoretisk möjliggör verktyget en bättre integration mellan aktörer, så att rätt kunskap om förpackningar kan hanteras på ett effektivare sätt. Under forskningsarbetet har nya funktioner och roller identifierats för nya agenter som är verksamma i olika logistiska processer. Bland annat har forskningen identifierat en typ av tjänsteagent som har den integrerande funktion som krävs för att administrera utbudet med efterfrågan. Denna funktion behövs även på förpackningssidan och kallas förpackningsintegration. Aktionsforskning, och fallstudier har varit de centrala metodansatserna för avhandlingen. För att öka förståelsen om värdekedjan har CATWOE-verktyget (kunder, agenter, förvandlingsprocesser, världsbild, ägare och miljön) använts. CATWOE-verktyget har utarbetats till förpackningslogistik med tillämpning av komplexitetsteori. Den framtagna modellen belyser förpackningssystem och hur de skapar förutsättningar för bättre och effektivare förpackningslogistisk prestanda. Avhandlingen utforskar och presenterar vägar för att förbättra möjligheter och verkar samtidigt för bättre förpackningar och integration i värdekedjor. Forskningens teoretiska bidrag är att påvisa kunskapen om förpackningssystem, förståelse om de interaktiva rollerna och de existerande kraven i värdekedjan. Praktiskt ger forskningen värdefull empirisk kunskap. Ökad förståelse för förpackningens krav och interaktionen med användarna skapar förutsättningar för effektiva och hållbara system som förbättrar aktörers konkurrenskraft. Kunskap om agenternas interaktioner med förpackningssystemet möjliggör en förbättrad förpackningslogistisk prestanda.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)