The Victorian Governess Novel

University dissertation from English Studies

Abstract: Popular Abstract in Swedish Ämnet för min avhandling är den viktorianska guvernantromanen. I artonhundratalets England var arbetet som guvernant ett av de få yrken som stod öppna för medelklasskvinnor. Genom att arbetsförhållandena ofta var svåra, kom den samtida debatten om guvernanternas eländiga situation att bli livlig. Den stora mängd artiklar och böcker om deras låga löner, illa definierade arbetsuppgifter samt osäkra position i arbetsgivarens hem som publicerades bidrog säkerligen till uppkomsten av den fiktiva guvernantromanen. Avhandlingen visar att romanerna i många fall behandlar just de svårigheter som diskuterades i den samtida pressen. I genren karaktäriseras guvernanthjältinnan genom sitt utanförskap som beror på hennes speciella, och på den tiden motsägelsefulla, roll som yrkesverksam medelklasskvinna. Hon kontrasteras framför allt mot modern i familjen där hon arbetar och mot hushållets tjänstekvinnor. Romanerna fokuserar ofta på den rivalitet och de konflikter som uppstår mellan dessa olika kvinnor. Genom att guvernanten skildras som en idealkvinna vad gäller karaktär, bildning, och personlighet rymmer genren ofta en svidande samtidskritik av familjeliv, utbildning och religion.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.