NMR Studies of Bacterial Albumin-Binding Modules

University dissertation from Eva Hagen/Bodil Forsvik, Biophysical Chemistry, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Proteiner är uppbyggda av aminosyror som är hopkopplade med varandra och bildar långa kedjor som kan bestå av hundra- eller tusentals aminosyror. Det finns en mängd olika proteiner och de har många olika funktioner. I studierna som beskrivs här, har proteiner som finns på ytan av vissa bakterier studerats. De långa proteinkedjorna i dessa bakteriella ytproteiner är ofta uppbyggda av kortare, sk modulära, segment bestående av ca 40-80 aminosyror. Moduler som binder till albumin, ett rikligt förekommande protein hos människa och andra djur som bakterierna infekterar, har studerats i avhandlingsarbetet. Genom att binda till albuminet anser man bl a att bakterien kan undgå att upptäckas av värddjurets immunsystem. Två albumin-bindande moduler har studerats med avseende på, i huvudsak, struktur, dynamik och bindningsegenskaper. Ett intressant samband mellan dynamik och bindningsegenskaper kunde påvisas. Den ena albumin-bindande modulen som finns i bakterier som infekterar de flesta däggdjur, är mycket flexibel och binder bra till de flesta albuminer. Den andra studerade albumin-bindande modulen finns hos bakterier som bara infekterar människor. Den är betydligt mindre flexibel och binder betydligt svagare till icke-mänskligt albumin. Däremot binder den mycket bättre till mänskligt albumin, det albumin som bakterien och modulen haft anledning att specialisera sig på.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.