Long-term effects of acupuncture

University dissertation from Kavallerigränden 10. S-226 39 Lund. Sweden

Abstract: Popular Abstract in Swedish Akupunktur är en mer än 2000 år gammal terapeutisk metod, som ingår i den traditionella kinesiska medicinen (TCM), för lindring av en del sjukdomar och symtom såsom smärta. Tunna, solida nålar instickes i så kallade akupunkturpunkter, oftast belägna i muskulaturen och utspridda över hela kroppen längs linjer som kallas meridianer. Det finns ett flertal olika sätt att tekniskt genomföra behandlingarna på, exempelvis manuell akupunktur (MA), och elektroakupunktur (EA) där man ger en elektrisk stimulering genom ett par av akupunkturnålarna, och djupare akupunktur där man stimulerar skelettala strukturer (periostakupunktur). Akupunktur beskrevs på 1600 talet för första gången i ett västerländskt land, Holland, i en avhandling. Nu används akupunktur i skiftande omfattning i olika västerländska länders officiella sjukvårdssystem, framför allt i samband med smärtbehandling. Under de senaste årtiondena har det gjorts kliniska försök med akupunktur även för annan symtomkontroll än smärta, såsom illamående, urininkontinens, klimakteriebesvär, muntorrhet samt vid rehabilitering efter stroke. Terapeutisk akupunktur är en serie behandlingar vanligen omfattande 8-12 enskilda behandlingar, där varje behandling tar 20-30 minuter. Behandlingarna brukar genomföras med ett intervall på ½ - 2 veckor. Syftet med denna avhandling är att undersöka den kliniska effektiviteten av akupunktur, speciellt långtidseffekter, och belysa mekanismer bakom smärtlindringen. Fyra kliniska studier och en djurexperimentell studie har gjorts med detta syfte. I en uppföljningsstudie bland 202 kroniska smärtpatienter med mycket långvarig smärta erhölls långtids lindring (över 6 månader) efter en serie akupunkturbehandlingar framför allt hos de patienter som hade smärtor på grund av olika vävnadsskador. Patienter med nervsmärtor eller smärtor pga psykisk sjukdom svarade betydligt sämre på akupunktur, och vissa fick till och med tillfälligt förvärrade besvär. I en kontrollerad långtidsstudie bland 50 patienter med kronisk ryggsmärta av vävnadsskadetyp (exempelvis inte diskbråckssmärta) som slumpmässigt fördes till akupunktur eller placebobehandling (verkningslös behandling som patienterna var ovetande om), visade det sig att akupunktur var statistiskt säkerställt bättre än den overksamma behandlingen, även 6 månader efter behandlingsseriens slut. Smärtlindring åtföljdes, statistiskt säkerställt, av minskat intag av smärtstillande tabletter, av förbättrad sömnkvalitet och av en ökad aktivitet i hemmet och i arbetslivet. Tillsammans visade dessa två studier att mellan 23 och 41% av patienter med vävnadsskadesmärta erhöll smärtlindring lång tid (över 6 månader) efter akupunktur, trots att de hade haft smärtor mycket länge, i medeltal cirka 10 år. Hos 15 äldre kvinnor med urininkontinens påvisades säkerställda förbättringar efter en serie akupunkturbehandlingar i en öppen studie. Förbättringarna kunde registreras i nästan alla utvärderingsmått, såväl subjektiva som objektiva, som användes, även vid uppföljning 3 månader efter avslutad behandling. I en studie bland kvinnor (n=33) med svårt graviditetsillamående/kräkningar, som krävde sjukhusinläggning och droppbehandling, fick kvinnorna dels vanlig akupunktur, dels en ytlig form av akupunktur på ett slumpmässigt sätt under en vecka. Detta gavs som tillägg till sedvanlig behandling. Vanlig akupunktur befanns ge en säkerställd snabbare tillfriskning än den ytliga varianten av akupunktur. I en djurexperimentell studie av smärtsignalerande nervceller i ryggmärgen på sövda råttor kunde för första gången visas att försiktig manuell nålakupunktur ger minst ½ timmeslång undertryckning av smärtsignaleringen i hälften av de undersökta cellerna. Resultaten diskuteras i förhållande till den moderna akupunkturforskningen, och åtskillnad görs mellan akut, delvis stressutlöst smärtlindring, och långvarig, genom mild akupunkturstimulering utlöst, smärt- och symptomlindring.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.