Beyond the Catchwords. Adjustment and Community Response to Participatory Development in Post-Suharto Indonesia

University dissertation from Department of Sociology, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Folkligt deltagande är något av en paroll i dagens utvecklingstänkande. När människor deltar i beslutsfattande och samhällsplanering på lokal nivå blir resultatet bättre och mer anpassat till lokala behov, särskilt i jämförelse med expertorienterade och centraliserade utvecklingsstrategier. Samtidigt kräver detta att folk i allmänhet vill delta och de har ett intresse av att dra nytta av deltagandets potential. Så är inte alltid fallet. Förmågan och viljan till att delta har visat sig vara mindre förutsägbar än väntat. Konceptet har därför kritiserats för att vara ett utilitaristiskt påfund som tar för givet att alla människor vill maximera de politiska och ekonomiska fördelarna. Denna studie belyser hur folkligt deltagande fungerar i praktiken. Genom fältstudier i distriktet Bantul i Indonesien visar den hur bönder och bybor reagerar när de uppmanas att delta i lokal samhällsplanering och i skötseln av irrigationskanaler. Härigenom ges en bättre förståelse av deltagandets empiriska konsekvenser och i vilken utsträckning människor drar nytta av fördelarna. Studien visar att deltagandet i Bantul har medfört en rad förbättringar och att folk i allmänhet utnyttjat möjligheterna. Resultatet kan förklaras på olika sätt. En viktig faktor är förekomsten av lokala institutioner som bidrar till att beslut kan fattas i konsensus utan interna motsättningar. Andra faktorer är de ekologiska betingelserna i bevattningsjordbruket och den politiska organisationen av deltagandet. Viljan till att delta kan också förklaras av den auktoritära politiska traditionen i Indonesien vilken sedan länge tvingat folk att understödja lokala utvecklingsprojekt.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.