Non-formal Learning through Ludic Engagement within Interactive Environments

University dissertation from Holmbergs

Abstract: Popular Abstract in Swedish Interaktiva miljöer erbjuder en märkbar utvecklingmöjlighet när det gäller bl.a. anpassningsmöjlighet samt uppmuntran till handling och interaktion. Fysisk träning och terapi för barn med funktionshinder är ofta varaktig, tröttsam och långtråkig genom att vara repetitiv - och detta är ofta fallet för både barnet och terapeuten. Idag finns emellertid mycket begränsade kunskaper om hur möjliggörande (empowering) teknologi påverkar användarens kommunikation och lärande. Målsättningen med denna avhandling är tvåfaldig: dels att bridra till att öka förståelsen av handling och interaktion i det lärande som är involverat när människor med olika färdigheter använder interaktiva miljöer samt dels att vidga forskningsfältet genom att visa på generaliseringar för icke-formellt lärande i interaktiva miljöer. Avhandlingen består av sju studier som analyserar olika aspekter av handling och interaktion i interaktiva miljöer. Den första studien undersökte olika gränssnitt relaterade till hur de uppmuntrar och stöder barns handlingar och engagemang i aktiviteter. Den andra studien undersökte terapeutens roll som möjliggörare och skapare av förutsättningar för deltagande och deltagandets relation till motivation. Den tredje studien testade på vilket sätt sensorteknologi var en möjlighet för användaren i dennes kontroll av multimedia feedback. Den fjärde studien är en meta-analys vilken undersökte effekterna av användandet av interaktiva miljöer i rehabilitering. I den femte studien undersöktes huruvida individer med funktionshinder, i den interaktiva miljön, gavs möjligheter till kontroll av den soniska interaktionen. Den sjätte studien utforskade hur barn med svåra funktionshinder använde ett robotljus system för interaktiv lek. Barnets ansiktsuttryck, hand- och huvudrörelser, vilka var synkroniserade till robotkontroll var studiens analysenhet. Den sjunde studien undersökte barns rörelser när de handlade, reagerade och interagerade i en 'game-play' aktivitet. De sju studierna bidrar till att öka förståelsen av icke-formella lärande- och designaspekter i interaktiva miljöer genom lekfullt engagemang som målsättning för rehabilitering.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.