Secretory activity in isolated rat stomach ECL cells

University dissertation from Erik Lindström, Dept. of Pharmacology, Sölvegatan 10, 223 62 Lund, Sweden

Abstract: Popular Abstract in Swedish ECL celler är endokrina (peptid-hormon-producerande) celler belägna i magsäckens syra-producerande del (fundus). Cellerna är av stor betydelse vid regleringen av magens saltsyra produktion och sekretion eftersom de innehåller histamin. Frisatt histamin aktiverar intilliggande parietal celler att utsöndra saltsyra. ECL cellen innehåller också polypeptiden chromogranin A (CGA). I ECL-cellen spjälkas CGA ned till mindre peptid-fragment, bl.a. till pankreastatin, som lagras tillsammans med histamin i s.k. sekretoriska vesikler. Målet med studierna var att först rena fram ECL celler ifrån övriga cell typer i magslemhinnan. Sedan undersöktes vilka hormon eller transmittorer som hade förmågan att stimulera respektive hämma sekretionen av histamin och/eller pankreastatin. Därefter studerades den intracellulära mekanismen bakom stimuleringen respektive hämningen. Vi har etablerat en metod för upprening av ECL celler från övriga celler från fundus. Elutriering och gradient-centrifugering används för att åstadkomma detta. Vi har lyckats etablera ett protokoll som reproducerbart resulterar i en cell-preparation, där ECL celler utgör mer än 90%. Cellerna odlas 48h innan sekretions-försök påbörjas. Vi har dessutom mätt koncentrationen kalcium (Ca2+) inuti cellen, eftersom Ca2+ är viktig ur sekretions synpunkt. Transport av Ca2+ (och andra joner) över cellmembranen mäts med hjälp av s.k. patch clamp teknik. Vi har visat att både histamin och pankreastatin frisätts som svar på gastrin-stimulering. Även neuropeptiderna PACAP, VIP och PHI, som är belägna i nervfibrer i magslemhinnan, hade förmågan att öka sekretionen från ECL celler. Somatostatin, galanin och prostaglandin E2 (PGE2) däremot kunde effektivt hämma gastrin- och PACAP-inducerad frisättning. Ett arbete visade att ECL cellerna själva kunde producera prostaglandiner som svar på inflammatoriska mediatorer. Vi kunde dessutom tömma cellerna på histamin utan att påverka lagring eller sekretion av pankreastatin. Gastrin och PACAP ökar intracellulärt Ca2+ vid stimulering. Vi har visat att dessa peptider kräver extracellulär Ca2+ för att ECL cellerna skall svara. Gastrin-inducerad frisättning är beroende av Ca2+-inflöde genom s.k. L-typ och N-typ kanaler, medan PACAP-inducerad frisättning är beroende av Ca2+-inflöde genom L-typ och eventuellt andra kanaler. Frisatt kalcium från intracellulära förråd verkar inte påverka sekretionen. Vi kunde bekräfta förekomsten av L-typ och N-typ kanaler med patch clamp teknik.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.