Remote Sensing of Forest Decline in the Czech Republic

University dissertation from Lund University Press

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen beskriver hur man med elektromagnetisk reflekterar strålning, registrerad från satelliter vilka cirkulerar runt jorden kan lokalisera och kvantifiera skador på barrskog i Tjeckien. Signifikanta samband mellan reflektans och barrförluster gör det mögligt att utföra översiktliga uppskattningar av dessa varrförluster med satellitdata. Genom att jämföra skogsskadornas rumsliga utbredning med förekomsten av luftföroreningar, klimat samt topografi kan hypoteser om olika orsakssamband testas och undersökas.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.