Family caregivers of persons with dementia. Experiences of burden, satisfaction and psychosocial intervention

University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish När en familjemedlem drabbas av en demenssjukdom påverkas även de övriga familjemedlemmarna på något sätt. Allt mer vård och omsorg flyttar in i hemmen och de närståendes roll och funktion blir mycket centrala. Syftet med denna doktorsavhandling var att undersöka hur närstående till demenssjuka personer mår, och att planera, genomföra och undersöka effekten av en 5-veckors intervention med efterföljande samtalsgrupp, för att skapa förutsättningar för så lite börda som möjligt och god tillfredsställelse. Närstående till personer med demenssjukdom på gruppboende och vårdboende upplevde börda lång tid efter inflyttningen. De närstående, uttryckte bristande information om demenssjukdom flera år efter inflyttningen. Undersökningen visar att låg inkomst hos närstående, speciellt vuxna barn, är relaterade till högre börda hos närstående. Närstående med bättre hälsa och högre medelvärde på KASAM (känsla av sammanhang) rapporterade signifikant lägre börda. Studien visade att både börda och tillfredsställelse är vanligt förekommande hos närstående och finns oberoende av varandra. Psykosocial intervention med efterföljande samtalsgrupp har signifikant positiv effekt på närståendes upplevelse av börda och tillfredsställelse. Ytterligare en faktor som har betydelse för förbättringen är att interventionen kommer tidigt i demensutvecklingen. Resultaten pekar på betydelsen av att identifiera närstående tidigt i sjukdomsprocessen, för att minska på upplevelsen av börda och öka deras tillfredsställelse.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)