ePrescribing : Studies in Pharmacoinformatics

Abstract: Det övergripande syftet med den här avhandlingen har varit att, inom området läkemedelsinformatik, studera utvecklingen av elektroniska stöd inom läkemedelsförskrivning; för klinisk praxis, uppföljning och forskning.Under århundraden har det handskrivna receptet varit det sätt, med vilket läkare förmedlat sina läkemedelsordinationer till apotekare, vilket också för patienten blivit en informationskälla för hur läkemedel ska användas för att göra bästa nytta. Nu genomgår receptet en förändring från pappersbaserat till elektroniskt meddelande och att anpassa en traditionell process till en ny elektronisk era innebär både möjligheter och utmaningar.Studierna som ingår i avhandlingen har visat att exponeringen av förskrivna läkemedel i en allmän befolkning har ökat under de senaste tre decennierna. Risken för potentiella interaktioner mellan läkemedel, varmed avses den risk som finns att olika läkemedel kan påverka varandras effekter och biverkningar, har också visat sig öka starkt desto fler läkemedel som används av en individ. Denna ökade samtidiga användning av flera olika läkemedel, så kallad polyfarmaci, medför att det finns en större anledning för förskrivare och farmacevter att uppmärksamma risken för potentiella interaktioner mellan läkemedel.De nyinrättade nationella receptregistren över uthämtad receptförskriven medicin bör användas bland annat för att upptäcka potentiella läkemedelsinteraktioner, såväl i vårdens utövning som inom läkemedelsepidemiologisk forskning. Den svenska läkemedelsförteckningen, som omfattar information om uthämtade receptförskrivna läkemedel för huvuddelen av den svenska befolkningen, bedöms ha en stor klinisk potential. Den enskilde individens historiska information om uthämtade läkemedel är tillgänglig för individen på Internet med hjälp av e-legitimation; även förskrivare och farmacevter på apotek kan ta del av informationen med den enskildes samtycke. Brist på tillgång till enhetliga och säkra autenticeringsmetoder inom hälso- och sjukvården kan dock fördröja tillgången på individuell läkemedelsinformation för förskrivare. I och med att de flesta recepten i Sverige nu skrivs och överförs elektroniskt är det viktigt att kvalitetsmässiga aspekter tas tillvara så att en iakttagen ökad risk för receptförskrivningsfel inte överförs i informationskedjan.Avhandlingens slutsats är att e-förskrivning, med kommunikation och användning av lagrad information om receptexpeditioner, möjliggör att läkemedelsbehandling som process kan följas och studeras på ett helt nytt

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)