Staging the world. Rome and the other in the triumphal procession

University dissertation from Ida Östenberg, Department of Archaeology and Ancient history, Sölvegatan 2, SE-223 62 Lund, Sweden

Abstract: Popular Abstract in Swedish Det romerska triumftåget var en segerprocession som paraderade in i och genom staden Rom efter varje segerrikt fälttåg. I tåget leddes byten och fångar av många olika slag samt avbildningar av erövrade platser och folkslag som tillverkats för processionen. Avhandlingen analyserar dessa uttryck för ”den andre” och diskuterar hur triumftåget både reflekterade och skapade uppfattningar i Rom om den egna identiteten och om omvärlden. Byten, fångar och avbildningar är indelade i undergrupper som analyseras i enskilda kapitel. Så diskuteras som byten: vapen, skepp och rammar, mynt, statyer, konstföremål och guldkransar och som fångar: krigsfångar, gisslan, djur och träd. Avbildningarna är indelade i stadsmodeller, personifikationer av folkslag och floder samt tablåer med dramatiska iscensättningar av krigshändelser. Studien spänner över tiden från det tidiga 200-talet före Kristus till kejsar Trajanus (98–117 e. Kr.) och baserar sig på en genomgång av alla bevarade källor, i skrift och bild. Varje kapitel fungerar som en enhet med sina specifika diskussioner och resultat. Så diskuteras exempelvis i kapitlet om skepp också en specifik variant av triumfen, den så kallade triumphus navalis, sjötriumfen. I kapitlet om konstföremål görs en ingående analys av det judiska bytet i Vespasianus och Titus triumf, såsom det visas på Titusbågen och beskrivs av Josephus. Kapitlet om avbildningar diskuterar och avfärdar det gängse begreppet ”triumfmålningar” och fastslår att avbildningarna i triumfen inte vara målningar utan istället tredimensionella modeller, personifikationer och dramatiska tablåer. Här konstateras också att avbildningarna i triumfen inte visade triumfatorns bedrifter utan fångarnas krigiska gärningar. I slutkapitlet förs centrala slutsatser från de enskilda kapitlen samman och sätts i sina sammanhang, processionella, ideologiska och historiska. Här visas att byten, fångar och avbildningar, alla uttryck för ”den andre” paraderas separat från och i tydlig kontrast till ceremonins alla romerska deltagare. I gruppen som representerade den andre var erövring ett framträdande budskap. Föremål som tagits som byte och de som getts som gåvor visades alla tillsammans som erövrade, liksom gjorde även fångar tagna i krig och gisslan givna vid krigsslut. Här fastslås också att byten och fångar var de två huvudkategorierna av ”den andre” som visades i triumfen. Avbildningar gjorda för processionen uppfattades inte som en enskild kategori utan paraderades också de som byten eller fångar, alternativt åtföljande andra byten och fångar som visuella förklaringar. Slutkapitlet avslutas med en diskussion av ett antal tydliga temata i uppvisandet av den andre som framträtt genom undersökningen: framvisandet av rikedom (som uttryck av både finansiell och politisk makt), den markerade manifestationen av den andre (representerad av t.ex. vilda floder, barbarer och kungar) som kontrast till det normativa romerska och den tydliga demonstrationen av ett romerskt världsherravälde.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.