Knowledge processes and capabilities in project-based organizations

University dissertation from Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Vad triggar kunskapsprocesser och kunskapsstrategier i projektbaserade organisationer? Sofia Pemsel, Institutionen för Byggvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola. Inledning Vad avgör om en organisation har välutvecklade och fungerande kunskapsprocesser och färdigheter eller inte? Varför är vissa organisationer fantastiska på kundhantering medans andra är fenomenala i tekniskt relaterade produktfrågor? Redan de gamla grekerna diskuterade kunskap och lärande och ämnet fascinerar fortfarande forskare. Sofia Pemsel, lägger i dagarna fram sin doktorsavhandling: Knowledge processes and capabilities in project-based organisations. Avhandlingen undersöker vilka underliggande mekanismer som triggar igång kompetens och kunskapsutveckling i projektbaserade organisationer i fastighetssektorn. Kunskapsmäklare och Governacne strategier för kunskap Hantering utav brukare och kunder är en kärnkompetens fastighetsföretag ständigt bör utveckla för att överleva på marknaden. I interaktionen med brukare i projekt uppkommer ett flertal barriärer och svårigheter professionella måste överbrygga för att få till en effektiv process och i slutändan nöjda kunder. För att hantera dessa barriärer utvecklar ofta professionella aktörer olika strategier, roller och metoder för att förstår brukarnas behov och kravbild i byggprojekt. Dock förblir dessa kunskaper och kompetenser ofta personbundna vilket, ur ett företagsstrategiskt perspektiv, är en riskfaktor. För att förbättra interna kunskapsprocesser i projektbaserade organisationer implementerar ofta fastighetsföretag så kallade projektkontor med uppgift att agera kunskapsmäklare. Projektkontorens förmåga att agera kunskapsmäklare varierade dock avsevärt mellan organisationerna som ingick i denna studie. I vissa organisationer kämpade projektkontorets personal i ständig motvind medans i andra fall lyckades de vinna projektledarnas tillit och kan anses vara ”framgångsrika” kunskapsmäklare, i alla fall avseende vissa kompetensområden. Forskningen påvisar bland annat att fastighetsföretagen i denna studie utvecklat olika Governance strategier för kunskap. Governance strategierna nyttjades för att trigga igång interna kunskapsprocesser och visas vidare vara en del utav ett flertal samspel i organisationen mellan faktorer såsom tacit – explicit kunskap, individuell – kollektivt hållen kunskap, konsultativa och coachande – lagsättande approacher, projekt – affärsmål, strategier avseende exploration – exploitation processer, formellt – informellt ledarskap, favoriserandet utav kunskapskodning, kunskapsartikulerande eller kunskapsackumulerande aktiviteter etc. Vissa företagsstrategier trycker hårdare på endera faktorn i dessa samspel vilket denna forskning visar får konsekvenser för företagets övergipande kompetensutveckling. Studien bygger på litteraturstudier samt empiriskt material bestående av 100 semistrukturerade intervjuer, 17 workshops och möten med forskare och företagsrepresentanter samt dokumentanalyser i företag i fastighetssektorn i Australien, Finland och Sverige.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)