Financing Small Businesses - Developing our Understanding of Financial Bootstrapping Behavior

University dissertation from SIRE, Halmstad University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling, bestående av fem artiklar, kring hur finansiella behov hanteras i nya och små företag. Den empiriska datan har insamlats genom två enkätstudier och en fallstudie. Det viktigaste bidraget i avhandlingen består i utvecklingen av begrepp som gör det möjligt att förstå s.k. finansiell bootstrapping i nya och små företag. Med finansiell bootstrapping avses metoder för att minimera och/eller helt eliminera behovet (och användningen) av finansiella medel för anskaffning av resurser. Exempel på metoder som innebär att finansieringsbehovet elimineras är att låna resurser av andra utan kostnad, att bygga kompetens utan kostnad genom att engagera studenter i examensprojekt, att aktivt söka kunder som efterfrågar konsulthjälp inom det område som företaget vill fördjupa sig inom (vilket innebär att dessa första kunder egentligen finansierar utvecklingen av kompetens som sedan kan "produktifieras" och till låg marginalkostnad erbjudas en bredare marknad) och att arrangera så att kund eller annan aktör bekostar marknadsföring av företagets varumärke eller produkt utan kostnad för företaget. Exempel på metoder som innebär att finansieringsbehovet minimeras är att dela resurser med andra företag (t ex lokal, utrustning, personal etc.) och att köpa begagnade resurser istället för nya. I en analys av den empiriska data som insamlats i enkätundersökningen identifieras olika grupper av bootstrappers, d v s företag som på ett väsentligt sätt utmärker sig i termer av användningen av finansiella bootstrappingmetoder. En av de identifierade grupperna benämns "relationsorienterade bootstrappers". Denna grupp utmärks av att de i många situationer använder sitt nätverk av kontakter för att säkerställa tillgången till och användningen av andras resurser till låg eller ingen kostnad. I en fortsättning av avhandlingsprojektet genomförde Joakim Winborg en longitudinell fallstudie av ett nystartat företag, med fokus på hur grundarna av detta företag använt sig av s k relationsorienterad bootstrapping och hur detta resursanskaffningsbeteende förändras över företagets utveckling. Resultaten av fallstudien visar bl a att olika former av förtroende är basen för grundarna i sina försök att arrangera kreativa lösningar på uppkomna resursbehov. Fallstudien visar också att betydelsen av olika former av förtroende förändras över tiden. Resultaten från fallstudien tillsammans med en litteraturstudie inom sociologi och ekonomisk sociologi visar att det beteende som relationsorienterade bootstrappers uppvisar kan förstås som social kontraktering (social contracting) för att hantera resursbehov. Mot bakgrund av denna insikt syftar det slutliga steget i avhandlingen till att utveckla vår begreppsmässiga förståelse för hur social kontraktering utgör basen för hantering av resursbehov till låg eller ingen kostnad. Social kontraktering definieras i avhandlingen som ett beteende för att anskaffa resurser mot sociala förpliktelser (social obligations) och inte finansiella förpliktelser. Joakim Winborg diskuterar i sin avhandling hur begreppen sociala förpliktelser (social obligations), socialt kapital och förtroende tillsammans utgör grundstommen för social kontraktering för resursanskaffning, på samma sätt som finansiella förpliktelser och finansiellt kapital utgör stommen för finansiell kontraktering.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.