The Work to Make eParticipation Work

University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

Abstract: eDeltagande kan kortfattat beskrivas som deltagande med IT-stöd i processer som omfattar styrning av beslutsfattande och policyskapande (eGovernment och eGovernance)och fördjupning av e-demokrati. Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att analysera hur eDeltagande konstrueras i och genom praxis, hur ”e” respektive ”deltagande” gestaltas och omformas i samspelet mellan praktiker och visioner. Studien baseras på fallstudier som analysera utifrån en tvärvetenskaplig ansats, som syftar till att lyfta fram flerfaldiga och ömsesidigt påverkande processer och relationer rörande förändring och lärande som eDeltagande består av. Empiriskt material har samlats in inom ramen för ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt, med både lokal, nationell och internationell anknytning. Forskningsstudierna omfattar etnografiska studier, det vill säga intervjuer, deltagande observationer och dokumentanalyser. Etnometodologi har också inspirerat denna närstudie av hur olika aktörer i lokala, situerade praktiker organiserar sitt deltagande respektive icke-deltagande i skilda kontexter. Dessa kontexter kan utgöra förberedelse frö eDeltagande lika väl som faktiskt utförande av eDeltagande. Den teoretiska basen är mångvetenskaplig, och omfattar bland annat perspektiv från socioteknisk forskning inom området informatik, demokratiteori, ANT och feministisk teori. Termen symboliskt eDeltagande föreslås som ett praktik- och teoribaserat koncept som kan användas för att diskutera hur de förutfattade föreställningarna och uppfattningarna om hur deltagande bör hanteras både begränsar och öppnar för lokal och situerad utveckling. eDeltagande inspirerar till lokalt tolkningsarbete och omförhandling av hur deltagande skall stimuleras och genomföras, lika väl som det normaliserar och skapar enhetlighet av aktiviteter. Den ömsesidiga jämkningen och anpassningen av ett formbart aktivt medborgarskap kräver också formbara organisationer och formbara politiska praktiker. Lokal anpassning av IT-applikationer eller utveckling av IT-verktyg för till exempel e-konsultationer bidrar i sin tur till att skapa sociotekniska mekanismer av vilka de själva är en del. Dessa mekanismer bäddar in maktrelationer i frusna strukturer som i sin tur tilldelas delegerad funktion att öppna och stänga för deltagande. Ett konkret exempel på en sådan socioteknisk mekanism är termen aktivt medborgarskap som får en högre legitim status om aktiviteterna utförs med hjälp av IT-stöd. Termen symboliskt aktivt medborgarskap föreslås illustrera det legitima aktiva medborgarskapet. Processen att bli aktiv adresseras utförligt i denna avhandlingsom också diskuterar variationer som proaktivitet och aktiv passivitet. Dessa processer medieras också i processer av lärande i och genom olika intressegemenskaper. Aktiva deltagare alternerar mellan att vara aktiva och aktivt passiva i dessa läroprocesser som både omformar och befäster vilka aktiviteter som skall benämnas eDeltagande. Detta flytande medborgarskap har konsekvenser för framtida IT-design och hur deltagande skall stödjas och stimuleras. Samspelet mellan det symboliska eDeltagandet och organisatorisk och civil formbarhet skapar lokalt utrymme för förhandlingar och lokal anpassning av eDeltagande, vare sig det handlar om förberedelsestadierna eller efteranpassning av IT-applikationer, eller i ett faktiskt utförande av eDeltagande.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.