Targeting the human papillomavirus for prevention of cervical cancer

University dissertation from Medical Microbiology, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar ungefär 450 000 kvinnor i livmoderhalscancer (cervixcancer) i världen. Som en följd av screening för livmoderhalscancer, där kvinnor testar sig regelbundet för cellförändringar, har insjuknandet i livmoderhalscancer minskat. Det cellprov som används i screeningen lyckas dock inte upptäcka alla kvinnor som har ökad risk för framtida cancer. Humant papillomvirus (HPV) är främsta orsaken till livmoderhalscancer. Det är en mycket vanlig sexuellt överförbar infektion som vanligen läker ut av sig själv, medan ett fåtal kvinnor får en kvarstående infektion som kan ge cancer. Att testa för om en kvinna är infekterad med HPV skulle kunna användas som ett komplement till, eller istället för, det cellprov som används idag. Sedan ett år tillbaka finns det ett förebyggande vaccin som skyddar mot vissa typer av HPV. Det finns många olika typer av HPV och alla ökar inte risken för cancer. För att avgöra vilka HPV-typer som det vore värdefullt att testa för i hälsokontroller och/eller inkludera i framtida vacciner är det viktigt att undersöka vilka som är de viktigaste cancerorsakande HPV-typerna. De tre första vetenskapliga studierna som är en del av denna avhandling har utförts för att undersöka vilka HPV-typer som orsakar livmoderhalscancer och dess förstadier. Två studier har utförts för att undersöka långtidseffekten av att inkludera ett HPV-test i hälsokontroll för livmoderhalscancer. I studie I, har vi funnit att HPV-typerna 16 och 18 är det typer som är vanligast förekommande i livmoderhalscancrar i Moçambique. I studie II, har vi funnit att HPV 16 är det viktigaste cancerorsakande HPV-viruset i Taiwan. Risken för livmoderhalscancer föreföll vara mindre om man varit infekterad med både HPV-typ 6 och 16 jämfört med om man varit infekterad med HPV-typ 16 endast. I studie III fann vi att risken för allvarliga cellförändringar beror på vilken HPV-typ som kvinnan är infekterad med. HPV-typerna 16, 31 och 33 är de typer som är de viktigaste orsakerna till allvarliga cellförändringar i Sverige. I studie IV och V fann vi att vid användning av HPV-testning i screening skulle intervallen mellan varje screening kunna förlängas från dagens rekommenderade 3 år till 6 år med samma skydd mot allvarliga cellförändringar samt att risken för framtida allvarliga cellförändringar minskar. Resultaten talar för att användning av HPV-testning skulle kunna förbättra screeningen mot livmoderhalscancer.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)