Moisture conditions in rain exposed wood joints - Experimental methods and laboratory measurements

University dissertation from Division of Building Materials, LTH, Lund University

Abstract: Denna studie behandlar fuktförhållandena i regnexponerade träkonstruktioner, d.v.s. träkonstruktioner som når höga fuktkvoter. Särskilt fokus var på mikroklimatet (klimatet på träets yta) och materialklimatet (träets fuktkvot) i anslutningar. Metoder för att mäta mikroklimatet, d.v.s. våttider på en träyta och varaktighet av vatten i spalter, utvecklades liksom en metod för att mäta fuktkvot nära ytor och anslutningar. En teoretisk studie gjordes också för att undersöka hur avståndet till en yta samt en provkropps storlek påverkar mätningen av elektrisk resistans och därmed fuktkvotsmätningar. Tre olika anslutningstyper vattenexponerades i laboratorium och mikroklimat och fuktkvotsprofiler mättes under uppfuktning och uttorkning. Mikroklimatet varierades genom att variera storleken på spalten mellan de två brädorna i anslutningen. Alla mätningar gjordes på kärnved och splintved av gran (Picea abies (L.) Karst.). Både material av långsamväxande gran från norra Sverige och snabbväxande gran från södra Sverige användes i försöken. Varaktigheten av höga fuktkvoter utvärderades för alla anslutningar. De mätta fuktkvoterna användes också för att utvärdera skillnader i förväntad livslängd mellan de olika anslutningstyperna. Ändträuppsugning studerades även separat med hjälp av datortomografi.För att kunna modellera fukttransport vid höga fuktnivåer behövs sorptionsegenskaper också i det höga fuktområdet. Eftersom metoden som används i det höga fuktområdet ursprungligen är utformad för desorptionsförsök saknas dock data för absorption. Därför utvecklades en metod för absorptionsförsök baserad på ’pressure plate’ metoden. Mätningar gjordes för en trycknivå för splintved av gran och resultaten jämfördes med resultat från absorptionsförsök för lägre fuktnivåer samt resultat från desorptionsmätningar med ’pressure plate’.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)