Rural Women in Bangladesh : The Legal Status of Women and the Relationship between NGOs and Religious Groups

University dissertation from History of Religions, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Bangladesh är ett av världens folkrikaste muslimska länder. Sedan självständigheten har invånarna – trots politisk oro, massiva naturkatastrofer och utbredd administrativ korruption – upplevt en positiv utveckling, särskilt vad gäller kvinnors utbildning, hälsovård och familjeplanering. Denna avhandling diskuterar kvinnors levnadsförhållanden på landsbygden med fokus på rättsliga positioner, sociala och kulturella normer, religiös praxis samt konflikten mellan icke-statliga organisationer, religiösa grupper och deras allianser. Det bangladeshiska samhället präglas inte bara av islam utan också av starka patriarkala sociala normer och det hinduiska kulturella arvet, men många människor är fromma och religion spelar en viktig roll i det dagliga livet. Kvinnors livssituation påverkas därför dels av det rådande patriarkatet, religiös praxis samt traditionella sociala och kulturella normer; dels av åtgärder från regeringen och organisationer som sysslar med mikrokreditfinansiering. Kvinnors roll och status i samhället har förändrats drastiskt, från begränsad rörlighet inom hemmet till en ansenlig närvaro på arbetsmarknaden; som småföretagare, inom medier och den privata sektorn, samt i lokal och nationell politik. De har också fått en stärkt roll vad gäller beslutsfattande inom det egna hushållet. Landet har en lång tradition av sufism där de olika ordnarna anses ha en öppnare syn på kvinnors roll i samhället och i religionsutövning. Sedan början av 1990-talet har dock Bangladesh blivit starkt påverkat av Deobandi-wahhabitisk islam och salafi-ideologi, främst genom uppkomsten av de många religiösa skolorna s.k. qaomi madrassah och den landsomfattande organisationen Jamaat-e-Islami. Bägge dessa verksamheter stöds ekonomiskt, teologiskt och moraliskt från länder i Mellanöstern. Salafi-ideologin förespråkar en ”återgång till ursprunget” d.v.s. budskapet i Koranen och haditherna. Denna utveckling har resulterat i landsomfattande våldsdåd, demonstrationer mot Grameen Bank och andra icke-statliga organisationer, angrepp på kvinnor och arrangörer som anlitar respektive arbetar inom dessa organisationer, samt förnekande av sekulära lagar. Samtidigt har många attacker mot offentliga lokaler och muslimska helgedomar utförts. Denna studie ger således en analys av situationen för kvinnor på landsbygden i Bangladesh gällande religiös praxis, lagstiftning och hotet mot patriarkala sociala normer i en ny era av ekonomisk frihet genom mikrokreditprogram och regeringens politik. Dessutom analyseras den pågående konflikten och debatten mellan de icke-statliga organisationerna och olika religiösa grupperingar angående dessa frågor.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)