Floating-Point Analog-to-Digital Converter

University dissertation from Department of Electroscience, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish I denna avhandling har jag undersökt hur man kan utöka det dynamiska omfånget utan att öka noggrannheten i en analog-till-digital omvandlare med en flyttalsliknande lösning. Den valda lösningen går ut på att man förstärker en analog insignal med flera oberoende analoga förstärkare med skilda förstärkningar. Sedan väljs den förstärkare som ger den starkaste utsignalen som inte är förvanskad. Den valda förstarkarens utsignal omvandlas sedan till en motsvarande digital signal. Den valda förstärkningen ger då exponenten och den digitala signalen mantissan i en digital flyttalsrepresentation av den analoga insignalen. På detta sätt kan man mäta väldigt svaga och väldigt starka signaler med samma relativa noggrannhet. Resultat från både teoretiska beräkningar och praktiska experiment i modern mikrochip-teknologi presenteras i avhandlingen.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)