Testing Homogeneity and Unit Root Restrictions in Panels

Abstract: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av sex kapitel. Det första kapitlet är en introduktion medan de resterande fem innehåller avhandlingens huvudsakliga bidrag. De tre första kapitlen är samförfattade med Joakim Westerlund. Kapitel två har sin utgångspunkt i Westerlund (Empirical Economics 37:517-531, 2009) som visar på en svaghet i det populära LLC (Levin et al. Journal of Econometrics 98:1-24, 2002) testet för enhetsrötter. Westerlund (2009) visar att styrkan hos LLC testet kan vara mycket låg och starkt beroende av hur korrigeringen för autokorrelation sker. I kapitel två föreslås därför ett alternativt test. Genom att utföra stokastiska simuleringar undersöks egenskaperna hos de båda testen och resultaten visar att det nya testet har överlägset bättre styrka. Vi illustrerar nyttan med det nya testet genom att analysera köpkraftsparitetsteoremet för växelkurser. I kapitel tre fortsätter vi analysen av paneldatatest för enhetsrötter. I detta kapitel analyserar vi PANIC (Bai and Ng Econometrica 72:1127-1177, 2004) som är ett av litteraturens mest generella och populära test. Ett problem med PANIC testet är att det förutsätter att forskaren vet om en deterministisk trend ska vara med i modellen eller inte, vilket i många fall är ett orealistiskt antagande. Målet med kapitel tre är att generalisera PANIC testet så att det kan implementeras utan förkunskap om en eventuell deterministisk trend. I kapitel fyra analyserar vi svensk brottslighet med hjälp av data över antalet rapporerade brott i de svenska länen över tidsperioden 1975 till 2010. Vi fokuserar på utvecklingen över tiden och samvariationen mellan länen. Våra resultat indikerar att de tre brottstyperna i fokus (stöld, inbrottsstöld och stöld av fordon) är icke-stationära och kointegrerade mellan länen. Detta implicerar att traditionella paneldata metoder inte bör användas för att analysera orsakerna bakom brottsligheten. Vi avslutar kapitlet med att analysera sambandet mellan arbetslöshet och brottslighet med hjälp av nya estimeringsmetoder som kan hantera att variablerna är icke-stationära och kointegrerade. Resultaten indikerar att det inte finns något samband mellan arbetslöshet och de tre brottstyper som undersöks. I kapitel fem föreslås en ny metod för att testa om lutningsparametrarna i en paneldatamodell är lika för alla enheter i panelen (homogenitetstest). Det nya testet är en generalisering av det test som föreslagits av Pesaran and Yamagata (Journal of Econometrics 142:50–93, 2008) och kan användas i paneler där residuerna är autokorrelerade och/eller heteroskedastiska. Testets asymptotiska fördelning härleds och simuleringsresultaten visar att det nya testet har goda egenskaper jämfört med andra test. Kapitel sex fördjupar analysen i kapitel fem genom att föreslå ett homogenitetstest som kan användas då residuerna uppvisar både autokorrelation och tvärsnittsberoende. Kapitlet föreslår också ett nytt sekventiellt test som möjliggör en gruppering av enheter, där lutningsparametrarna är lika inom en grupp men skiljer sig mellan grupper. Testens asymptotiska fördelningar härleds och en bootstrap-algoritm för att ta fram kritiska värden presenteras. Simuleringsresultaten visar att de nya testen fungerar väl, även i små stickprov.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)