Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services

University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

Abstract: Empiriska studier som fokuserar på subjektivt upplevd hälsa hos patienter i psykiatrin är sällsynta och merparten av de frågeformulär som finns är baserade på en medicinsk grund där objektivt observerbara sjukdomsindikatorer betonas. I studie I och II analyseras och beskrivs uppfattningar av begreppet hälsa hos patienter och sjuksköterskor i psykiatrisk vård med hjälp av en fenomenografisk ansats. De uppfattningar och beskrivningskategorier som uppstod i resultatet från dessa två studier transformerades till ett antal påståenden i ett frågeformulär ämnat att mäta subjektivt upplevd hälsa hos patienter i psykiatrisk vård. I studie III, undersöktes det nya Hälsoinstrumentets psykometriska egenskaper med hjälp av ett randomiserat urval. En faktoranalys visade tre faktorer, som benämndes Autonomi, Social delaktighet och Begriplighet. Syftet med studie IV var att undersöka Hälsoinstrumentets begreppsvaliditet. Hypotesen var att subjektivt upplevd hälsa skulle ha ett positivt samband med självkänsla, empowerment, och livskvalitet liksom ett negativt samband med psykiatriska symptom, upplevelse av stigmatisering liksom erfarenheter av nedvärderande och diskriminerande attityder. Hypotesen bekräftades i huvudsak då resultatet visar att hälsa korrelerar positivt med självkänsla, empowerment och livskvalitet medan hälsa korrelerar negativt med psykiatriska symptom och stigmatiserande erfarenheter. Resultaten i denna avhandling visar att hälsa är mer än bara frånvaro av sjukdom, vilket stödjer ett hälsofrämjande fokus i psykiatrisk vård.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)