Fertile grounds? Collective strategies and the political ecology of soil management in Uganda

Abstract: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling tar sin utgångspunkt i frågor kring markförstörelse och minskad bördighet inom småskaligt jordbruk i Afrika söder om Sahara. Genom empirisk forskning bland småbrukare i Tororo i sydöstra Uganda pekar avhandlingen på olika former av kollektiva strategier på lokal nivå för att hantera förändrade försörjningsvillkor. I en ansats att samproducera kunskap med en förändrande potential visar avhandlingen också hur aktionsforskning kan tillämpas för att identifiera, genomföra och utvärdera en lokalt förankrad praktik för att förbättra jordens bördighet, nämligen användningen av urin som gödningsmedel i matproduktionen. Forskningen visar att minskad bördighet måste förstås som en socialt, politiskt och ekologiskt integrerad fråga. Effektiva åtgärder för att stödja markvård måste se problemet inom ramen av de många olika stressfaktorer som påverkar småbrukare och därmed röra sig bortom en förståelse av problemet som främst en teknologisk utmaning. Kollektiva strategier genom social organisering i lokala grupper, i vilka främst kvinnliga jordbrukare engagerar sig, spelar viktiga roller för att möta de begränsningar och problem som kännetecknar småbrukares vardag. Dessa strategier kan inte bara övervinna hinder som begränsar individuella strategier utan bidrar också på olika sätt till att förbättra markvård och ett hållbart jordbruk. Samtidigt visar forskningen att kollektiva strategier inte är någon universallösning – möjligheten att delta i och dra nytta av kollektiva strategier är socialt differentierad och en rad strukturella hinder begränsar den typ av förändring som är möjlig att uppnå genom lokal självorganisering. Till stöd för hållbarhetsvetenskap gör avhandlingen tre bidrag till olika sätt att ”tänka och göra” politisk ekologi: genom att kritiskt granska dominerande narrativ kring markförstörelse; genom att bidra till förståelsen av möjligheterna och begränsningarna med kollektiva strategier inom ramen för småskaligt jordbruk och landsbygdsutveckling; samt genom att bidra till aktionsorienterad forskning till stöd för hållbarhet.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)