Polymer Gels and their Interactions with Ionic Surfactants

University dissertation from Physical Chemistry 1, Lund University

Abstract: Popular Abstract in Swedish Polymergeler och deras interaktioner med joniska surfaktanter. Olika typer av hydrofoba polymerer och hydrophobmodifierade polymerer tvärbinds kemisk till geler. Dessa geler tillhör gruppen responsiva geler, vilket betyder att gelerna ändrar sin volym under yttre påverkan. Gelernas volymändring studeras vid tillsats av olika joniska surfaktanter, vid tillsats av salt och vid olika temperaturer. Studier av mängden surfaktant som binds till polymergelerna har också gjorts.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.