Environmental Atmosphere: Outdoor Environmental Assessments for Design and Education

University dissertation from Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte var att utveckla en checklista för bedömning av utemiljön i flerfamiljs bostadsområden. Fem experter inom arkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering medverkade i den första utvärderingen som omfattade sex bostadsområden i Lund. Utfallet validerades genom jämförelse med de boendes egna värderingar. Denna omfattade mer än 400 personer och analysen resulterade i fem värderande faktorer, Känsla av tillhörighet, Värdering av utemiljön, Estetisk värdering, Hållbar utveckling och Social delaktighet. De tre första av dessa faktorer kunde prediceras av experterna med checklistans hjälp. I en annan studie framkom att checklistan även fungerade i tvärkulturella sammanhang. Här medverkade 22 planerare från Afrika, Asien, Sydamerika och Östeuropa. Överensstämmelsen med de svenska experterna var i huvudsak god, men vissa kulturellt betingade skillnader framkom också. I ytterligare en studie utnyttjades checklistan för att utvärdera mer speciella boendemiljöer som tillkommit i samband med bostadsmässorna H99 i Helsingborg och Bo01 i Malmö. Härvid medverkade sex experter i arkitektur och landskapsarkitektur. Även i dessa miljöer visade sig checklistan fungera väl. Slutligen utprovades checklistan som ett pedagogiskt instrument vid arkitektutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola. Utfallet visade att eleverna härigenom fick en fördjupad förståelse för utemiljöns problematik och gestaltning. Avhandlingen omfattar fem studier som presenteras i fyra separata artiklar och en sammanfattande skrift.

  This dissertation MIGHT be available in PDF-format. Check this page to see if it is available for download.